Přejít k obsahu


Modelling and FEM Simulation of the Lathe Clamping System

Citace:
ŠTÁDLER, C., LAŠOVÁ, V. Modelling and FEM Simulation of the Lathe Clamping System. In AED 2004. Glasgow: Orgit Ltd., 2004. s. 1-1. ISBN: 80-86059-41-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling and FEM Simulation of the Lathe Clamping System
Rok vydání: 2004
Místo konání: Glasgow
Název zdroje: Orgit Ltd.
Autoři: Ctibor Štádler , Václava Lašová
Abstrakt CZ: Upínací systém byl navržen pro těžké soustruhy. Skládá se z následujících hlavních částí: čelisti, vedení čelistí, nástavky čelistí a pohybové šrouby a je určený pro upínání obrobků a umístěn na lícní desce soustruhu. Modelování a MKP simulace byly použity pro stanovení deformačních, pevnostních a únavových vlastností, které patří mezi vnitřní vlastnosti technického systému a jsou velmi důležité pro hodnocení a optimalizaci návrhu. Součásti byly modelovány jako objemové v 3D systému I-DEAS, síťovány a simulovány v 3D systému ANSYS s využitím parabolických čtyřstěnů. Systém byl zatížen upínací silou a tíhou obrobku. Během rotace tíha obrobku způsobuje časově proměnné zatížení a tím únavové namáhání.
Abstrakt EN: The clamping system has been designed for heavy-duty lathes. It consists of the following main parts: jaws, jaw slides, jaw lengthening pieces, and motion screws and is intended for workpiece clamping and placed on the lathe face plate. Modelling and FEM simulation have been used to determine the deformation, strength and fatigue properties which count among the internal properties of a technical system and are very important for design evaluation and optimisation. The parts have been modelled as solid in the 3D I-DEAS system, meshed and simulated in the 3D ANSYS system using parabolic tetrahedrons. The system has been loaded by the clamping force and workpiece weight. During rotation the workpiece weight causes the time variable load and thereby fatigue stress.
Klíčová slova

Zpět

Patička