Přejít k obsahu


Improvement of mechanical properties of high strength low-alloyed steel by unconventional heat treatment

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., KUČEROVÁ, L. Improvement of mechanical properties of high strength low-alloyed steel by unconventional heat treatment. In Comec 2008. Las Villas: Universidad Central de Las Villas, 2008. ISBN: 978-959-250-404-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Improvement of mechanical properties of high strength low-alloyed steel by unconventional heat treatment
Rok vydání: 2008
Místo konání: Las Villas
Název zdroje: Universidad Central de Las Villas
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní oceli zpracovávané nekonvenčním způsobem tepelného zpracování mohou dosahovat podstatně lepších vlastností než při konvenčním zpracování. Článek demonstruje nové možnosti tepelného zpracování oceli 42SiCr. Tato ocel je nízkolegovaná ocel s pevností 980 MPa v základním stavu a tažností 30%. Při konvenčním zpracování lze dosáhnout vysoké pevnosti, avšak tažnost je velmi nízká. Cílem experimentu bylo navrhnout a odzkoušet nekonvenční postup tepelného zpracování pro dosažení pevnosti kolem 2000 MPa při zachování tažnosti přes 10 %. Za tím účelem byl modifikován Q-P proces, který byl optimalizován v několika krocích.Vliv parametrů technologického procesu na vývoj struktury byl doložen metalograficky a zároveň byly změřeny výsledné mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: Modern steels processed using unconventional heat treatments can reach substantially better properties when compared to those processed using conventional treatments. This paper presents new possibilities of heat treatment for 42SiCr steel, which is a low-alloyed steel with a strength of 980 MPa and ductility of 30% in the basic state. Very high strength can be reached through conventional treatment, but ductility drops down to lower values. The aim of this experiment was to design and test an unconventional heat treatment procedure in order to reach a high strength of about 2000 MPa with ductility over 10%. For this purpose, the Q-P process was modified and optimized in several steps. The influence of the technological process parameters on the structure development was documented using metallography and the resulting mechanical properties were measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička