Přejít k obsahu


Plan4all (eContentplus project)

Citace:
MILDORF, T., CHARVÁT, K. Plan4all (eContentplus project). In Sborník ze společné mezinárodní konference ISZL/CEE-SDI/ICT for Rural 2009. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Informační a poradenské centrum PEF, 2009. s. 127-131. ISBN: 978-80-213-1932-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Plan4all (eContentplus project)
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká zemědělská univerzita v Praze, Informační a poradenské centrum PEF
Autoři: Ing. Tomáš Mildorf , RNDr. Karel Charvát
Abstrakt CZ: Hlavní zaměření eContentplus projektu Plan4all je na harmonizaci dat územního plánování s ohledem na směrnici INSPIRE. Projekt je založen na existujících 'best practices' v regionech a obcích Evropské unie a zhodnocení výsledků současných výzkumných projektů řešených v této oblasti. Očekávané výstupy budou uplatněny v Evropském fóru pro SDI (Spatial Data Infrastructure - infrastruktura prostorových dat), v návrzích bází geodat a při analýzách nejlepších zkušeností týkajících se organizace, sdílení, harmonizace a doporučení pro vytváření SDI územního plánování. Celý sektor by měl profitovat z dostupnosti jednoznačných a více transparentních informací generovaných územními plány v Evropě. Ačkoliv myšlenky a koncepty územního plánování jsou v podstatě shodné v celé Evropě, právní stránka věci je velice nejednotná. Současné zákony týkající se územního plánování jsou nespojité (jak v oblasti prostorové lokalizace, použitých výchozích podkladů a zdrojů dat, tak zejména po obsahové stránce) a i expert z jedné země může mít problémy s porozuměním plánovacím předpisům země sousední. Pro investory a pro ty, kteří rozhodují, je téměř nemožné porovnání územně plánovacích předpisů napříč Evropou. Plan4all výrazně přispěje ke zlepšení této situace.
Abstrakt EN: The harmonisation of spatial planning data according to the INSPIRE Directive based on the existing best practices in EU regions and municipalities and the results of current research projects is the main focus of the eContentplus project, Plan4all. The expected results are European forums for SDI in spatial planning, a database of best practices and analysis of best practices in terms of organisation, sharing, harmonisation and SDI building recommendations for spatial planning. The whole sector should profit from the availability of understandable and more transparent planning information in Europe. Although there are basically the same ideas and concepts behind spatial planning across Europe, the legal situation is completely fragmented. Current spatial planning laws are disjointed and even experts from one country might have difficulties to understand the planning regulations of a neighbouring country. For investors and decision makers it is almost impossible to compare planning regulations across Europe. Plan4all will significantly contribute to improve this situation.
Klíčová slova

Zpět

Patička