Přejít k obsahu


Nové aspekty rozvoje podniku v podmínkách 21. století

Citace:
KADLECOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, L. Nové aspekty rozvoje podniku v podmínkách 21. století. In Evropa bez bariér. Praha: Metropolitní univerzita, 2009. s. 121-135. ISBN: 978-80-86855-54-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Aspects of Company Development under the Conditions of the 21st Century
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Metropolitní univerzita
Autoři: Ing. Tereza Kadlecová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Dnešní doba je charakteristická konzumním způsobem života, který se projevuje jak v oblasti spotřeby, tak v oblasti výroby. Podniky i jednotlivé národní ekonomiky jsou pod neustálým tlakem vyššího růstu, který se od nich očekává. Legislativa v oblasti životního prostředí se neustále zpřísňuje. Podnikům, které si neuvědomují nebo nepřijímají svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí, hrozí nemalé sankce a pokuty. Environmentálně odpovědné chování se stává významným prvkem konku-renceschopnosti. Konkurenceschopnost podniku je ovšem dána ne tím, co mají nebo dělají ostatní konkurenti, ale právě tím, co ostatním konkurentům chybí. V prostředí tvrdého boje o zákazníka je nutné hledat způsoby, jak se odlišit, jak zvýšit efektivnost výroby a zajistit si dlouhodobý růst. Snižování výrobních nákladů je vhodným prostředkem zvyšování efektivnosti výroby. V dnešní době usilují o snižování nákladů snad všechny podniky a je tedy jasné, že podnik, který chce být před svými konkurenty, musí hledat jiné cesty zvyšování konkurenceschopnosti. Je třeba dělat jiné činnosti nebo provádět činnosti jiným způsobem.
Abstrakt EN: Nowadays we live in the world of consumer way of life which relates to production as well as consumption. Companies and particular national economies are under persistent press to improve their performance. The environmental legislation is becoming stricter. Companies that do not realize or neglect their responsibility for the environment have to face inconsiderable fees and fines. Environmental friendly and responsible behaviour is becoming a factor of competitiveness. However, the competitiveness is given not by what others have or do but, what they do not have or do. In the world of severe competition it is necessary to find ways how to differentiate, enhance the production effectiveness and ensure the long-run growth. The reduction of production costs is a suitable instrument to improve production effectiveness. Nowadays all companies endeavour to reduce these costs, so it is quite clear that new ways to enhance the competitiveness have to be found. It is necessary to do different things or do the same things in a different manner.
Klíčová slova

Zpět

Patička