Přejít k obsahu


IR laser-induced CVD of β-Sn/SnSi-nanodisperse alloys from stannane and silane mixture

Citace:
KŘENEK, T., BEZDIČKA, P. B., MURAFA, N. M., ŠUBRT, J. Š., DUCHEK, P., POLA, J. P. IR laser-induced CVD of β-Sn/SnSi-nanodisperse alloys from stannane and silane mixture. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2009, roč. 2009, č. 86, s. 381-385. ISSN: 0165-2370
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: IR laser-induced CVD of β-Sn/SnSi-nanodisperse alloys from stannane and silane mixture
Rok vydání: 2009
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Dr., RNDr. Petr Bezdička , Ing. Nataliya Murafa PhD. , Ing. Jan Šubrt CSc. , Doc. Ing. Petr Duchek CSc. , RNDr. Josef Pola DrSc.
Abstrakt CZ: TEA CO2 laserové ozáření ekvimolární směsi stananu a silanu v Ar ustí v tepelný rozklad obou plynných sloučenin a k chemické plynné deposici nanostrukturovaných filmů, které byly analyzovány FTIR a Ramanovou spektroskopií, rentgenovou difrakcí a elektronovou mikroskopií. Bylo zjištěno, že se deposity skládají z krystalických β-Sn nanočástic v amorfní Sn/Si slitině. Ko-pyrolýza obou reaktantů zahrnuje shlukování a mísení současně vyjmutých Si a Sn atomů v plynné fázi, čímž představuje jednu z mála speciálních metod umožňujících přípravu těchto neobvyklých materiálů.
Abstrakt EN: TEA CO2 laser-irradiation of equimolar stannane and silane mixture in Ar results in thermal decomposition of both gaseous compounds and chemical vapour deposition of nanostructured films that were analyzed by FTIR and Raman spectroscopy, X-ray diffraction and electron microscopy and shown as composed of crystalline β-Sn nanobodies in amorphous Sn/Si alloy. The co-pyrolytic formation of the Sn/Si alloy involves intermixing/clustering of simultaneously extruded Si and Sn atoms in the gas phase and represents one of few special techniques allowing formation of this rare material.
Klíčová slova

Zpět

Patička