Přejít k obsahu


Ped2D - Software for 2D car to pedestrian frontal impact analysis

Citace:
HYNČÍK, L. Ped2D - Software for 2D car to pedestrian frontal impact analysis. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ped2D - Software for 2D car to pedestrian frontal impact analysis
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Software Ped2D - verze 2009 - umožňuje rychlou 2D analýzu čelního střetu vozidla s chodcem. Model chodce je modelován jako multi-body systém pomocí Lagrangeových rovnic 2. druhu s multiplikátory a skládá se z 11 tuhých těles definujících hlavní segmenty lidského těla. Tato tělesa jsou spojena rotačními klouby nelineární odezvou. Všechna biomechanická data jsou přejata z práce Robbinse. Model vozidla je multi-segmentový sestavený z úseček. Mezi chodcem a vozidlem jsou definovány kontakty modelovanými explicitně jako silové působení v závislosti na penetraci. Software je vyvinut v prostředí MATLAB.
Abstrakt EN: The software Ped2D ? version 2009 - serves as a tool for fast 2D car to pedestrian impact analysis. The pedestrian model is composed using the Lagrange?s equations with multipliers. The model consists of 11 rigid bodies defining the major human body segments. The bodies are connected by rotational joints with non-linear response. All biomechanical data are taken from Robbins. The car model is multi-segment composed by lines. Between the pedestrian and the car, there are contacts defined modelled explicitly by force-penetration dependence. The software is developed in the MATLAB environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička