Přejít k obsahu


PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH 21. STOLETÍ

Citace:
VOLÍNOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH 21. STOLETÍ. Plzeň, 2010., ISBN: 978-80-7043-866-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: COMPANIES AND THE ENVIRONMENT IN THE 21 st CENTURY
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU Plzeň
Autoři: Ing. Lucie Volínová , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: V dnešní době se stále klade větší důraz na ochranu životního prostředí. Přístup podniku k ochraně životního prostředí lze určit na základě zvolené strategie. Strategie podniku v oblasti environmentálního řízení definuje environmentální cíle v rámci koncepce udržitelné výroby a spotřeby. Každý průmyslový podnik svoji vlastní činnosti prostřednictvím podnikových procesů přispívá k znečišťování životního prostředí. Jednak dochází ke spotřebě vstupních surovin, tak ke vzniku nežádoucích výstupů v podobě odpadu. Pro účinné řízení je významné neustálé sledování a vyhodnocování environmentálních vlivů, jimiž podnik působí na životní prostředí. K tomuto účelu mohou české podniky využívat dobrovolné environmentální nástroje, které mají preventivní charakter a které vyhledávají nové cesty, jak snížit negativní dopady na životní prostředí. Implementace dobrovolných environmentálních nástrojů do celkového systému řízení podniku představuje značné výhody nejen v oblasti ochrany životního prostředí, ale také v oblasti ekonomické.
Abstrakt EN: Nowadays, more and more emphasis is being put on the protection of the environment. The approach of a company to protecting the environment may be determined on the basis of a chosen strategy. Environmental strategy defines environmental aims in terms of the concept of sustainable production and consumption. The activities of each industrial company contribute to environmental degradation through their business processes. On the one hand, there is the consumption of raw materials, on the other hand, the emergence of adverse outputs in the form of waste. Constant monitoring and evaluation of environmental impacts is a part of effective management. These impacts may influence the environment. Czech companies may use voluntary environmental instruments to achieve this. These instruments are preventive and seek new ways to reduce negative impacts on the environment. Implementation of voluntary environmental instruments into the overall management system represents a significant environmental and economic advantage.
Klíčová slova

Zpět

Patička