Přejít k obsahu


Mechanical properties and structure of Zr-Nb alloy after high-temperature transformations

Citace:
ŘÍHA, J., BLÁHOVÁ, O., ŠUTTA, P. Mechanical properties and structure of Zr-Nb alloy after high-temperature transformations. Chemické listy, 2010, roč. 104, č. 15, s. 364-367. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical properties and structure of Zr-Nb alloy after high-temperature transformations
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost chemická
Autoři: Ing. Jan Říha , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá fázovými transformacemi zirkoniové slitiny na bázi Zr-Nb během vysokoteplotního ohřevu. Fázové transformace byly zkoumány s použitím RTG difrakční fázové analýzy prováděné in-situ. To bylo umožněno použitím automatického práškového difraktometzru Panalytical X'Pert Pro s měděnou RTG lampou vybaveným vysokoteplotní komorou Anton Paar HTK1200N. Tato komora může být plněna inertním plynem nebo vakuována. V našem případě byla použita rotační lamelová vývěva, s níž byl dosažen tlak řádově 0,1 Pa. Pro každý vzorek byl použit jiný průběh ohřevu. Vzorky byly exponovány na vysoké teplotě 3 hodiny. Během toho byly snímány 3 difraktogramy, další pak byly snímány při pokojové teplotě, po vychladnutí a během odplynění. Na všech vzorcích byla naměřena indentační tvrdost a Youngův modul pro posouzení vlivu ohřevu. Měření byla provedena na přístroji NanoIndeter XP s Berkovičovým indentoremю
Abstrakt EN: The paper deals with phase transformations of zirconium alloy Zr-Nb during high temperature heating. The phase tranformations were investigated by using X-ray diffraction analysis performed in situ. That was achieved by using automatic powder difractometr Panalytical X'Pert Pro with copper X-ray tube equipped with high-temperature chamber Anton Paar HTK 1200N. This chamber can be filled by inert gas or evacuated. In our case the rotary vane pump was used. With using of these pump a pressure in order of 0,1 Pa was achieved. Heating process was different for each sample. All samples were exposed at a high temperature for three hours. During this time three diffraction patterns were measured. Other diffraction patterns were measured at room temperature, after the temperature reduction and during the deaeration. There was also indentation hardness and Young?s modulus measured on all samples for examination of heating process influence. The measurement was carried out by Indenter XP with a Berkovich indenter.
Klíčová slova

Zpět

Patička