Přejít k obsahu


Comparison of Different Lemmatization Approaches through the Means of Information Retrieval Performance

Citace:
KANIS, J., SKORKOVSKÁ, L. Comparison of Different Lemmatization Approaches through the Means of Information Retrieval Performance. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2010, roč. 2010, č. 6231, s. 93-100. ISSN: 0302-9743
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Different Lemmatization Approaches through the Means of Information Retrieval Performance
Rok vydání: 2010
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Jakub Kanis Ph.D. , Ing. Lucie Skorkovská
Abstrakt CZ: Tento článek prezentuje kvantitativní porovnání dvou různých přístupů k lematizaci českého textu. První přístup je založen na použití ručně vytvořeného slovníku lemmat a množiny derivačních pravidel a druhý pak na automatickém odvození slovníku a pravidel z trénovacích dat. Porovnání je provedeno vyhodnocením míry střední zobecněné průměrné přesnosti (angl. mean Generalized Average Precision - mGAP) lematizovaných dokumentů a hledaných dotazů v sérii experimentů zaměřených na vyhledávání informací. Taková to metoda je vhodná pro efektivní a spolehlivé porovnání výkonnosti lematizace, neboť jak bylo prokázáno, správná lematizace je rozhodujícím faktorem při efektivním vyhledávání informací ve vysoce inflektivních jazycích. Navrhované nepřímé porovnání lematizátorů navíc obchází nutnost existence obtížně získatelných ručně lematizovaných testovacích dat a také řeší problém nekompatibilních množin lemmat napříč různými systémy.
Abstrakt EN: This paper presents a quantitative performance analysis of two different approaches to the lemmatization of the Czech text data. The first one is based on manually prepared dictionary of lemmas and set of derivation rules while the second one is based on automatic inference of the dictionary and the rules from training data. The comparison is done by evaluating the mean Generalized Average Precision (mGAP) measure of the lemmatized documents and search queries in the set of information retrieval (IR) experiments. Such method is suitable for efficient and rather reliable comparison of the lemmatization performance since a correct lemmatization has proven to be crucial for IR effectiveness in highly inflected languages. Moreover, the proposed indirect comparison of the lemmatizers circumvents the need for manually lemmatized test data which are hard to obtain and also face the problem of incompatible sets of lemmas across different systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička