Přejít k obsahu


Počítačová simulace lomového poškození drátu při tažení obvyklou technologií

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KRNÁČ, J., BERNÁŠEK, V. Počítačová simulace lomového poškození drátu při tažení obvyklou technologií. Hutnické listy, 2010, roč. 63, č. 2, s. 78-82. ISSN: 0018-8069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The computer simulation of the wire damage during ordinary wiredrawing technology.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: OCELOT s.r.o.
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Ing. Jan Krnáč , Doc. Ing. Vladimír Bernášek CSc.
Abstrakt CZ: Technologie několikanásobného tažení drátu spadá do oblasti tváření za studena, kdy redukujeme průměr drátu průchodem v jednotlivých průvlacích za současného růstu pevnosti a postupného vyčerpávání plasticity materiálu. Při nevhodně zvolené technologii může dojít k vyčerpání plasticity již při malých deformacích, v průmyslové praxi se však dosahuje značně vysoké redukce průměru, a to až 96 %. Přirozená (logaritmická) deformace dosahuje hodnot až 3. V předloženém článku budou prezentovány údaje týkající se velikosti modifikovaného Cockroft-Lathamova kritéria(dále C-L kritéria), využívaného pro studium výskytu tvárného lomu během technologie tažení, které reprezentuje tzv. lomové poškození. Metodou pro zjištění velikosti C-L kritéria byla numerická simulace, provedená pomocí programu Deform. Publikované výsledky byly získány ze simulací tažení dvěma postupy, které odpovídaly běžné technologii pro výrobu pružinového drátu, kdy k lomu nedošlo , a dvěma experimentálními postupy, kdy byl drát tažen až do vyčerpání plastických vlastností s výskytem opakovaných lomů v posledním průchodu. Maximální hodnota C-L kritéria u vzorků, kdy k lomu nedošlo, byla D=1,12 a D=1,14 , u vzorků, kdy k lomu došlo, a kdy tedy C-L kritérium dosáhne kritické hodnoty pro tento konkrétní způsob tváření, činila D = Dkrit=1,14 a D = Dkrit=1,21 .V návaznosti na předchozí práci můžeme očekávat, že výskyt lomu nezávisí pouze na finální hodnotě C-L kritéria, ale také na přírůstku lomového poškození v jednotlivých průchodech ve vztahu k úrovni lomového poškození před vstupem do průvlaku. Bylo zjištěno, že v případech tažení do lomu přírůstky C-L kritéria v předposledním průchodu dosahovaly hodnoty 0,1. Na počátku tažení ovšem ani přírůstek C-L kritéria ve výši 0,12 lom nezpůsobí. Dále byla provedena analýza faktorů, u nichž se dá předpokládat jejich vliv na lomové chování drátů při tažení. Byly sledovány tyto souvislosti: vliv materiálu, vztah mezi lomovým poškozením a zpevněním na mezi kluzu, vliv radiálního napětí v průvlaku, vztah mezi lomovým poškozením a průběhem deformace. Vztah mezi úrovní meze kluzu a velikostí lomového poškození ze získaných výsledků nevyplynul, rovněž nebyla nalezena souvislost mezi velikostí a vysoce proměnlivým průběhem radiálního napětí v průvlacích. Jak bude uvedeno níže, jako nejvhodnější se jeví sledovat lomové poškození ve vztahu k deformaci.
Abstrakt EN: In the following paper the critical damage during wiredrawing obtained from the computer simulation will be proposed. The published findings were obtained from simulations of wiredrawing by two procedures when the fracture wasn´t detected and by two procedures when the fracture was detected. The maximal damage of the samples without fracture came to D=1,12 and D=1,14 the maximal damage of the samples with fracture came to D = Dcr=1,14 and D = Dcr=1,21. The analyse of the possible sources of such behaviour was carried out. The studied factors are: the influence of material, the relationship between the damage and the flow stress, the effect of the radial stress in the die, the relationship between the damage and the extent of the deformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička