Přejít k obsahu


Study of recrystallization behaviour of thermomechanically processed steels

Citace:
ŠAŠKOVÁ, J., KŘÍŽ, A. Study of recrystallization behaviour of thermomechanically processed steels. In Metal 2010. Ostrava: TANGER, 2010. ISBN: 978-80-87294-17-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Study of recrystallization behaviour of thermomechanically processed steels
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Jiřina Šašková , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Tato práce byla zaměřena na studium rekrystalizačního chování při termomechanickém zpracování nízkouhlíkových slitin. Pro experimentální účely této práce byla zvolena feriticko-perlitická ocel DIN C 45 zejména díky příznivé cenně a široké oblasti možnosti její aplikace. Dalším důvodem použití oceli C 45 s obsahem uhlíku 0,5 % byl předpoklad dostatečného množství karbidů k stabilizaci jemnozrnné mikrostruktury. Standartní kovací technologie termomechanického zpracování byly testovány na vzorcích. Proces byl také simulován pomocí softwaru DEFORM. Kromě analýzy termomechanických vlastností byla zkoumána i mikrostruktura za pomoci světelného mikroskopu a rentgenové difrakce. Výsledkem této práce bylo ověření, zda metody termomechanické zpracování mohou zdokonalit vlastnosti oceli C 45 a zda jakost této cenově dostupné oceli po termomechanickém zpracování může být zlepšena na úroveň ocelí s výrazně vyšší pořizovací cenou. Cílem této práce bylo ověřit zda termomechanický proces může zlepšit vlastnosti oceli C 45 a zda jakost tohoto cenově příznivého materiálu po tepelněmechanickém procesu může být odpovídající materiálu vyšší kvality nebo finančně náročnějšímu materiálu.
Abstrakt EN: The skope of this thesis is a study of recrystallization behaviour of thermomechanically processed low-alloy steels. For an experimental part the DIN C 45 ferritic-pearlitic steel was chosen because of its large utilizability and a favourable price. Further reason of the material choise was the assumption that 0.5 % C will ensure sufficient amount of carbides to stabilize fine-grained microstructure. Standard forging techniques of thermomechanical processes were tested on samples. The processes were also simulated applying the DEFORM program, which uses the finite element method. Material properties of samples were analyzed. Besides the testing of thermomechanical properties the microstructure study was performed, using the light and electron microscopes and X-ray diffraction. The goal of this thesis was to verify if the methods of thermomechanical processing will improve the C 45 steel's properties and if the quality of this inexpenzive material after the thermomechanical processing will correspond with the higher quality of more expensive materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička