Přejít k obsahu


Využití světelné a konfokální mikroskopie při hodnocení obrobeného povrchu vyvrtaných děr

Citace:
KAFKA, L., KŘÍŽ, A. Využití světelné a konfokální mikroskopie při hodnocení obrobeného povrchu vyvrtaných děr. In Erin 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-866-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Usage of light and confocal microscopy at evaluation of machined surface of boreholes
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Lukáš Kafka , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek řešeného projektu, který se zabývá souvislostmi mezi parametry obrábění, (mikro)geometrií nástroje a povrchovým stavem vyvrtaných otvorů. Příspěvek klade důraz na využití světelné a konfokální mikroskopie při hodnocení stavu povrchu vyvrtaných otvorů. Byla sledována mikrostruktura povrchové vrstvy, drsnost povrchu a díky trojrozměrnému obrazu skutečného reliéfu povrchu prostorová charakteristika povrchu. Na základě těchto měření byla zhodnocena kvalita vrtaných povrchů. Cílem příspěvku je také poskytnout srovnávací studii mezi jednotlivými způsoby měření a popisem stavu povrchu s využitím rozdílných druhů mikroskopů.
Abstrakt EN: The contribution stems from a solved project that deals with connections between parameters of machining, (micro)geometry of tool and surface condition of boreholes. The contribution lays stress on usage of light and confocal microscopy at evaluation of the boreholes surface condition. Microstructure of surface layer, surface roughness and (thanks to three-dimensional picture of real topography) space characteristic of the surface were observed. On the basis of these measurements the quality of boreholes was evaluated. The aim of this contribution is also to provide a comparative study among particular ways of measurement and a description of surface condition with the usage of different kinds of microscopes.
Klíčová slova

Zpět

Patička