Přejít k obsahu


The influence of incremental deformation of AHSS on stabilisation of retained austenite

Citace:
KUČEROVÁ, L., KLAUBEROVÁ, D., HAUSEROVÁ, D., MAŠEK, B. The influence of incremental deformation of AHSS on stabilisation of retained austenite. In Super-High Strength Steels : 2nd International Conference Super-High Strength Steels. Milano: Associazione Italiana Di Metallurgia, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-88-85298-79-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of incremental deformation of AHSS on stabilisation of retained austenite
Rok vydání: 2010
Místo konání: Milano, Italy
Název zdroje: Associazione Italiana Di Metallurgia
Autoři: Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Danuše Klauberová , Ing. Daniela Hauserová , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje vliv inkrementální deformace na stabilitu, morfologii a množství zbytkového austenitu v Q-P oceli. Bylo navrženo několik strategií zpracování využívajících různě velkou inkrementální deformaci aplikovanou ve druhé části Q-P procesu. Zpracování bylo provedeno na tepelně-mechanickém simulátoru, aby byla zajištěna přesná kontrola průběhu teploty a deformace. Ocel byla nejprve austenizována na 920°C a při následném kalení byla v teplotním intervalu 900-820°C aplikována inkrementální deformace. Bylo použito dvacet, čtyřicet nebo šedesát deformačních kroků, což odpovídá celkové logaritmické deformaci 5; 10,4 nebo 13,4. Ocel pak byla dochlazena na teplotu 200°C s různou dobou výdrže na této teplotě a následně žíhána 600s na teplotě 250°C. Výsledné mikrostruktury byly ve všech případech tvořeny směsí martenzitické matrice s malým množstvím dolního bainitu a zbytkového austenitu, jehož podíl se pohyboval do 18%. Austenit byl přítomen buď ve formě tenkých filmů mezi martenzitickými laťkami, nebo jako větší ostrůvky. Vliv parametrů tepelně-mechanického zpracování na strukturu a vlastnosti byl dokumentován s použitím světelné, konfokální a transmisní elektronové mikroskopie. Objemový podíl zbytkového austenitu byl stanoven RTG difrakční fázovou analýzou. Mechanické vlastnosti a stabilita zbytkového austenitu byly určeny zkouškou tahem. Bylo dosaženo vysoké meze pevnosti přesahující 2000MPa při tažnosti přes 10%. Mikrostruktura po zkoušce tahem byla rovněž analyzována pro potvrzení deformačně indukované přeměny zbytkového austenitu na martenzit. Experimentální program byl proveden na oceli vhodné pro Q-P proces, která má 0,4%C a je dále v menší míře legována křemíkem, hořčíkem a chrómem.
Abstrakt EN: This paper describes the influence of incremental deformation on stabilization, morphology and amount of retained austenite in Q-P steel. The experiments were carried out on steel suitable for Q-P (Quenching and Partitioning) process with about 0.4% C and low-alloyed mainly by silicon, manganese and chromium. Several processing strategies were designed applying different amounts of incremental deformations during the second stage of Q-P process. The processing was done by thermo-mechanical simulator to ensure the exact control of deformation and temperature parameters. The steel was first austenized at 900-950°C. During the quenching incremental deformation was applied at a temperature interval of 900-820°C. Twenty, forty or sixty deformation steps were carried out with total logarithmic deformation equal to 5, 10.4 or 13.4 respectively. The steel was then further cooled to the temperature of about 200°C and subsequently annealed at different temperatures in the range of 250-350°C. Resulting microstructures consisted of a mixture of fine martensitic matrix and up to 20% of retained austenite. Mechanical properties and stability of retained austenite were established by tensile test. High ultimate strength about 2000 MPa with ductility about 10% was achieved.
Klíčová slova

Zpět

Patička