Přejít k obsahu


Plan4all - návrh datových specifikací aneb cesta k implementaci INSPIRE

Citace:
MILDORF, T., ČADA, V., ČERBA, O., FIALA, R., JANEČKA, K., JEDLIČKA, K., JEŽEK, J. Plan4all - návrh datových specifikací aneb cesta k implementaci INSPIRE. In Sympozium GIS Ostrava 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-2171-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plan4all - Draft Data Specifications and the Way Towards the Implementation of INSPIRE
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. Tomáš Mildorf , Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Otakar Čerba , Ing. Radek Fiala , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Karel Jedlička , Ing. Jan Ježek
Abstrakt CZ: Článek pojednává o hlavním zaměření a dílčích výsledcích evropského projektu Plan4all spolufinancovaného z programu Evropské komise eContentplus. Hlavním cílem projektu Plan4all je harmonizace dat územního plánování s ohledem na směrnici INSPIRE, která vešla v platnost dne 14. května 2007. Projekt je založen na existujících nejlepších zkušenostech (best practices) v regionech a obcích Evropské unie a zhodnocení výsledků současných výzkumných projektů řešených v této oblasti. Očekávané výstupy budou uplatněny v Evropském fóru pro SDI (Spatial Data Infrastructure - infrastruktura prostorových dat), při tvorbě datových modelů a specifikací, v návrzích bází geodat a při analýzách nejlepších praktik týkajících se organizace, sdílení, harmonizace a doporučení pro vytváření SDI územního plánování. Celý sektor územního plánování by měl profitovat z dostupnosti jednoznačných a více transparentních informací generovaných v celé Evropě. Ačkoliv myšlenky a koncepty územního plánování jsou v podstatě shodné v celé Evropě, právní stránka věci je velice nejednotná. Současné zákony týkající se územního plánování jsou nespojité (jak v oblasti prostorové lokalizace, použitých výchozích podkladů a zdrojů dat, tak zejména po obsahové stránce) a i expert z jedné země může mít problémy s porozuměním plánovacím předpisům země sousední. Pro investory a pro ty, kteří rozhodují, je téměř nemožné porovnání územně plánovacích předpisů napříč Evropou. Stejné problémy týkající se heterogenity a nejednoznačnosti existují i v technologické oblasti. Projekt Plan4all dokončil analýzu stávající situace v řadě evropských států a v současné době zpracovává její výsledky ve formě metadatových profilů a datových modelů pro vybraná témata z příloh II a III směrnice INSPIRE.
Abstrakt EN: The article discusses the main focus and partial results of the European project Plan4all that is co-financed by eContentplus programme of the European Commission. The main aim of the Plan4all project is the harmonisation of spatial planning data according to the INSPIRE Directive, which came into force on 14th May 2007. The project is based on the existing best practices in EU regions and municipalities and the results of current research projects in this area. The expected results are European forums for SDI (Spatial Data Infrastructure) in spatial planning, a database of best practices and analysis of best practices in terms of organisation, sharing, harmonisation and SDI building recommendations for spatial planning. The whole sector should profit from the availability of understandable and more transparent planning information in Europe. Although there are basically the same ideas and concepts behind spatial planning across Europe, the legal situation is completely fragmented. Current spatial planning laws are disjointed (in terms of spatial positioning, used background and source data, and mainly content) and even experts from one country might have difficulties to understand the planning regulations of a neighbouring country. For investors and decision makers it is almost impossible to compare planning regulations across Europe. The same problems as heterogeneity and ambiguity exist in technological area. The Plan4all project has finished the state of the art analysis in many European countries. Currently the project is processing its results in form of metadata profile and data models for selected themes from Annex II and III of the INSPIRE Directive.
Klíčová slova

Zpět

Patička