Přejít k obsahu


Respekt, tolerance a prostor. Sociální integrace pod vlivem principu tolerance

Citace:
Strnadová, L. Respekt, tolerance a prostor. Sociální integrace pod vlivem principu tolerance. Plzeň, 11.11.2010 - 11.11.2010.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Respect, toleration, and space. Social integration guided by the principle of toleration.
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Lenka Strnadová Ph.D.
Abstrakt CZ: Jaké typy politik podporují prohlubování tolerance a rovnosti jedinců? Jak je možné ospravedlnit politiky vedené principem tolerance a jejich prosazování vzhledem k ideálům rovnosti a společenské soudržnosti? Jaké formy politik přinášejí kýžený efekt? Jak lze z tohoto hlediska hodnotit politiku identity, skupinová práva a případy pozitivní diskriminace? Jaký je vztah sociálního vyloučení/sociální integrace k prostoru? Jak politiky státu inspirované principem tolerance, např. politika sociálního bydlení, distribuce veřejných prostor pro vzdělávání či praktikování víry apod., ovlivňují integraci/segregaci sociálně vyloučených? Cílem pořádaného workshopu je vyvolat diskuzi mezi představiteli akademické sféry, veřejné správy a samosprávy, nevládního sektoru a oblasti vzdělávání (nejen) nad těmito otázkami.
Abstrakt EN: Which type of policies support deepening tolerance and equality of individuals? How can toleration-inspired policies and their enforcement be justified vis-a-vis principles of equality and social sustainability? What forms of policies bring the desired effects? From this point of view, how can we evaluate the politics of identity, group rights and positive discrimination? What is the relationship between social exclusion/integration and space? How do the state´s toleration inspired policies, for instance the social housing policy, distribution of public space for education or religious practice etc., influence integration/seggregation of the socially excluded? The aim of the workshop is to stimulate discussion between the representatives of academia, and public administration, municipalities, the civic sector, and educational institutions over these issues.
Klíčová slova

Zpět

Patička