Přejít k obsahu


SPATIAL PLANNING - THE OPEN FIELD FOR DATA DESCRIPTION AND WEB SERVICES

Citace:
ČADA, V., ČERBA, O., FIALA, R., JEDLIČKA, K., JANEČKA, K., JEŽEK, J., MILDORF, T. SPATIAL PLANNING - THE OPEN FIELD FOR DATA DESCRIPTION AND WEB SERVICES. In WebMGS 2010 1st International Workshop on Pervasive Web Mapping, Geoprocessing and Services. Milano: Politechnico di Milano, 2010. s. 1-5., ISSN: 1682-1777
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SPATIAL PLANNING - THE OPEN FIELD FOR DATA DESCRIPTION AND WEB SERVICES
Rok vydání: 2010
Místo konání: Milano
Název zdroje: Politechnico di Milano
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Otakar Čerba , Ing. Radek Fiala , Ing. Karel Jedlička , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Jan Ježek , Ing. Tomáš Mildorf
Abstrakt CZ: Územní plánování je důležité nejen z hlediska rozvoje sídel a urbanizovaných území. Je třeba také integrovat územně plánovací činnosti do procesu trvale udržitelného růstu a rozvoje krajiny. Data pro územní plánování představují příklad části SDI (infrastruktury prostorových dat). Současný svět a také veřejnost potřebují sdílet, kombinovat, vyhledávat, šířit a publikovat prostorová data spojená s územním plánováním. Tento dokument popisuje aktuální výsledky čtyř velkých evropských projektů týkajících se územního plánování - Humboldt, BRISEIDE (kombinace služeb, informací a dat pro Evropu), Plan4all (Evropská síť "Best Practices" pro interoperabilitu územního plánování) a SDI-EDU (SDI -EDU pro regionální a územní plánování). Tyto projekty jsou zaměřeny na navrhování modelů prostorových dat vhodných pro územní plánování, mapování a transformaci modelů, použití webových služeb, vzdělávání a odbornou přípravu výše uvedený činnosti. Tyto projekty jsou v souladu s INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství) a evropskou infrastrukturou prostorových dat (ESDI). Tento dokument ukazuje přehled aktuálních poznatků získaných z těchto projektů včetně vztahu různých typů prostorových dat popisu prostorových dat harmonizace a aplikace webových služeb.
Abstrakt EN: Spatial planning is important not only from the view of development of settlements and urbanised territories. It is necessary to integrate spatial planning activities in the total process of sustainable growth and landscape management. Spatial planning data represents an example of a part of SDI (Spatial Data Infrastructure). The current world and public need to share, combine, search, distribute and publish spatial data connected with spatial planning. Such data plays an important role in every time. This paper describes the current results of four large European projects related to spatial planning ? Humboldt, BRISEIDE (BRIdging SErvices, Information and Data for Europe), Plan4all (European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information) and SDI-EDU (SDI-EDU for Regional and Urban Planning). These projects are focused on the design of models of spatial data suitable for spatial planning, the transformation and mapping of models, application of web services, education and training of above-mentioned activities. The projects are centred around and compliant with INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) and the European Spatial Data Infrastructure (ESDI). This paper shows a summary of actual knowledge gained from these projects including relation of different types of spatial data description, spatial data harmonization and application of web services. Also the interconnections between these projects are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička