Přejít k obsahu


Vliv způsobů ohřevu na teplotní degradaci tenkých otěruvzdosrných PVD vrstev zjišťovaných pomocí vybraných metod

Citace:
BENEŠ, P., KŘÍŽ, A. Vliv způsobů ohřevu na teplotní degradaci tenkých otěruvzdosrných PVD vrstev zjišťovaných pomocí vybraných metod. In 23. DTZ 2010. Čerčany: 2010. ISBN: 978-80-904462-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effect of heating mode on thermal degradation of PVD coatings detected by selected method
Rok vydání: 2010
Místo konání: Čerčany
Autoři: Ing. Petr Beneš Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Při zkoumání teplotní odolnosti PVD vrstev je rozhodujícím faktorem způsob provedeného ohřevu. Aby výsledky získané z experimentálních měření byly relevantní, je nutné u experimentálních vzorků zachovat stejné podmínky ohřevu jako u praktických aplikací. Pokud je cílem zkoumání teplotní degradace PVD vrstev deponovaných na řezných nástrojích, je zřejmé, že ohřev vzorků na sledovanou teplotu by měl proběhnout v co nejkratší době a přestup tepla do vzorku by měl být veden "jednosměrově", tj. přes funkční povrch dovnitř nástroje. Podmínka "jednosměrového" toku teplotního gradientu je často opomíjena. To má za následek, že většina experimentů mající za cíl zjistit teplotní degradaci nástrojů je ohřívána všesměrově - objemově. V takovém případě pak ale dochází k odlišným difuzním tokům. V rámci experimentu bylo provedeno porovnání různých typů ohřevů systémů tenká otěruvzdorná PVD vrstva - substrát.
Abstrakt EN: The most decisive element during thermal resistivity research of PVD levels is the kind of the made heating. In order to get the results from experimental measurement relevant, it is necesary to keep the same heating conditions by experimental samples as by practical aplications. If there is the aim on the deposited cutting machining to search the thermal degradation of PVD levels, it is clear that the samples heating on the followed temperature should pass during the shortest period and the heating transfer into the sample should be led unidirectional, it means through the functional surface inside the tool. The condition of unidirectional flow of thermal gradient is very often forgotten. That is the result why most of experiments, that have to find out the thermal degradation of tools, is heated frequency - volumetricly. In this case it leads to the different diffusive flows. The various comparing of different system heating types was made within the experiment with thin wear resistant PVD coating - substrate.
Klíčová slova

Zpět

Patička