Přejít k obsahu


Ab initio modelling of complex amorphous transition-metal-based ceramics

Citace:
HOUŠKA, J., KOS, Š. Ab initio modelling of complex amorphous transition-metal-based ceramics. Journal of Physics: Condensed matter, 2011, roč. 23, č. 2, s. 025502-1-025502-7. ISSN: 0953-8984
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ab initio modelling of complex amorphous transition-metal-based ceramics
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Jiří Houška Ph.D. , Mgr. Šimon Kos Ph.D.
Abstrakt CZ: Binární a ternární amorfní nitridy a oxidy přechodových kovů jsou zajímavé kvůli jejich vhodnosti pro nejrůznější aplikace, od vysokoteplotního obrábění po produkci optických filtrů nebo elektrochromických prvků. V této práci zkoumáme strukturu a elektronickou strukturu materiálu ZrSiN pomocí ab initio výpočtů. Zaměřili jsme se na metodologii nutnou pro interpretaci a automatickou analýzu vazebné struktury, na vliv doby výpočtů na konvergenci sledovaných veličin a na elektronickou strukturu materiálů. Zaznamenali jsme existenci obsazených valenčních p stavů přechodových kovů v elektronických spektrech studovaných systémů (kromě ZrSiN také NbOx a WAuO) a studovali důležitost těchto stavů pro charakter vazeb a pro umožnění analýzy vazebné struktury. Výsledky ukazují fyzikální zákonitosti a výpočtovou metodologii platné pro širokou třídu keramik přechodových kovů.
Abstrakt EN: Binary and ternary amorphous transition metal (TM) nitrides and oxides are of high interest because of their suitability for diverse applications ranging from high-temperature machining to production of optical filters or electrochromic devices. In the present work, we report ab initio calculations of the structure and electronic structure of ZrSiN materials. We focus on the methodology needed for the interpretation and automatic analysis of the bonding structure, on the effect of the length of the calculation on the convergence of individual quantities of interest, and on the electronic structure of materials. We observe an appearance of valence p states of TM atoms in the electronic spectra of such systems (not only ZrSiN but also NbOx and WAuO), and examine the importance of the p states for the character of the bonding as well as for facilitating the bonding analysis. The results show both the physical phenomena and the computational methodology valid for a wide range of TM-based ceramics.
Klíčová slova

Zpět

Patička