Přejít k obsahu


Mikrostrukturní rozbor oceli 42SiCr zpracované Q-P procesem

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., HAUSEROVÁ, D., MAŠEK, B. Mikrostrukturní rozbor oceli 42SiCr zpracované Q-P procesem. Strojírenská technologie časopis pro vědu, výzkum a výrobu, 2011, roč. 16, č. 1, s. 49-54. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Microstructure analysis of 42SiCr steel processed by Q-P treatment
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Univerzit J.E Purkyně v Ústí nad Labem
Autoři: Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Daniela Hauserová , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje vliv podmínek tepelného zpracování Q-P (Quenching & Partitioning) procesem, především rychlosti ochlazování z austenitizační teploty na 150°C a dobu následné výdrže na 250°C, na mikrostrukturu a vlastnosti nízko-legované oceli 42SiCr. Rychlost ochlazování byla měněna v rozmezí od 4°C/s při chlazení do solné lázně do 30°C/s při chlazení do vody. Aplikace nové metody Q-P umožnila využít pozitivní vliv 6-11% zbytkového austenitu na mechanické vlastnosti jinak martenzitické oceli. Díky tomu byla zvýšena pevnost této oceli až na 2000MPa při zachování tažnosti A5mm kolem 20%. Výsledky naznačují, že mez pevnosti ani tažnost nejsou na použité rychlosti ochlazování příliš citlivé, avšak nejpomalejší chlazení v solné lázni vedlo k výraznému nárůstu meze kluzu. Nejlepší kombinace meze pevnosti 1992MPa, tažnosti A5mm 21% a meze kluzu 1722MPa byla dosažena pro strategii s nejpomalejším ochlazováním v solné lázni a kratší výdrží na teplotě 250°C. Vzhledem k malým rozdílům v dosažených objemových podílech zbytkového austenitu, nebyla zjištěna přímá souvislost mezi obsahem austenitu a mechanickými vlastnostmi. Analýza výsledné mikrostruktury byla provedena transmisní elektronovou mikroskopií a laserovou řádkovací konfokální mikroskopií.
Abstrakt EN: Innovative strategies of heat treatment based on the Q-P principle were applied to 42SiCr steel to investigate the influence of the processing parameters on the final microstructure and properties. In particular, the influence of the cooling rate from austenization temperature of 900°C to the temperature of 150°C and the length of subsequent hold at 250°C were investigated. Due to the variation in applied cooling medium, the cooling rate varied from 4°C/s in a salt bath to 30°C/s in cold water. Resulted microstructures were predominately martensitic with 6-11% of retained austenite, however no visible connection between retained austenite volume fraction and mechanical properties was observed. All processing strategies achieved good combinations of ultimate strengths around 2000 MPa and ductility A5mm over 20%. Both tensile strength and ductility seems to be rather insensitive towards cooling rate; however the slowest salt bath cooling resulted in highest yield strengths. The best combination of a high ultimate strength of 1992MPa with relatively good ductility A5mm of 21% and yield strength reaching 1722MPa was obtained for the strategy which combined slowest cooling in a salt bath with 10minutes hold at an annealing temperature of 250°C. Microstructure characterization was carried out by laser scanning confocal microscopy and transmission electron microscopy and volume fraction of retained austenite was established by X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička