Přejít k obsahu


Multimediální učebnice materiálů a technologií pro učitele a její hodnocení

Citace:
KROTKÝ, J. Multimediální učebnice materiálů a technologií pro učitele a její hodnocení. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-557-0071-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedia textbook of materials and technologies for teachers and its evaluation.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Článek se zabývá strategií řešení projektu tvorby multimediální učebnice materiálů a technologií. Projekt vzniku této učebnice je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přes fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ). Cílem je navrhnout a vytvořit tématickou učebnici vhodnou pro kontaktní i nekontaktní výuku budoucích učitelů technických předmětů pro ZŠ. V článku hlavní řešitel projektu naznačuje strukturu učebnice, její technický obsah nebo využití multimediálních prvků. Část článku je věnována směrům hodnocení multimediálních učebnic v zahraničí a v ČR. Metodika hodnocení multimediálních učebnic není prakticky v současné době v České republice řešena. Při hodnocení multimediálních učebnic se můžeme opírat především o zahraniční metodiky, metodiky individuálních řešitelů nebo o upravené metodiky hodnocení standardních učebnic. Na závěr příspěvku autor uvádí několik zajímavých řešení nebo zpracování projektů podobného charakteru. Autor se aktivně zabývá problematikou a tvorbou multimediálních podpor výuky a je současně studentem doktorandského studia. Spoluautor projektu je profesor v oblasti kovových materiálů a zpracovatelských technologií.
Abstrakt EN: The article deals with strategy for project solution of the creation a multimedia textbook of materials and technologies. This project is funded by the Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT) through the Higher Education Development Fund (FRVŠ). The target is to design and create thematic textbook suitable for contact and non-contact teaching of future teachers of technical subjects for primary schools. In this article the main investigator of the project indicates the structure of textbooks, its technical content or the use of multimedia elements. Part of the article is about the trends in the evaluation of multimedia textbooks abroad and also in the Czech Republic. The methodology for evaluation of multimedia textbooks is practically not solved in the Czech Republic. In the evaluation of multimedia textbooks we can draw mainly from the foreign methodology, the methodology of individual investigators or adapted methodology of standard textbooks. In the end of article the author describes some interesting solutions and processing of projects with a similar character. The author is actively dealing with the problems of multimedia teaching aids and its creating and now he is a PhD student. Project co-author is a professor in the field of metal materials and processing technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička