Přejít k obsahu


Current trends in applied mechatronics in elementary education in the Czech Republic

Citace:
KROTKÝ, J. Current trends in applied mechatronics in elementary education in the Czech Republic. In Edukacja - Technika - Informatyka. Rzesów: Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE, 2010. s. 92-99. ISBN: 978-83-7586-042-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Current trends in applied mechatronics in elementary education in the Czech Republic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Rzesów
Název zdroje: Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE
Autoři: Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Autor v článku popisuje některé metody a řešení rozvoje kreativity a konstrukční tvořivosti u žáků základních škol pomocí konstrukčních stavebnic s využitím aplikované robotiky a automatizace. Tyto trendy jsou v poslední době velmi populární. Dochází v nich k vzájemnému propojení více funkčních prvků v jediný celek s maximálním využitím žákovy tvořivosti z oblasti konstrukce a programování. Tvůrce článku se zabývá současným stavem řešení problematiky ve vybraných českých školách i v organizacích zabývajících se mimoškolní pedagogikou. Na vybraných příkladech konkrétních zařízení a systémů demonstrují jejich možnou aplikaci především ve výuce technické výchovy na druhém stupni základní škol. Jedná se především o systémy konstrukčních stavebnic LEGO a Merkur kombinované s řídícími jednotkami NXT nebo jednotkami na bázi procesorů Picaxe a ATMega. Část článku je věnována také problematice vysokoškolské přípravy budoucích učitelů právě z hlediska aplikované robotiky a automatizace. Autor uvádí současné řešení realizované na katedře technické výchovy a jeho specifika s ohledem na aktuálně prováděnou restrukturalizaci oborů a předmětů.
Abstrakt EN: The author of the article describe some methods and solutions to develop creativity and design creativity in pupils in primary schools through construction kits with using applied robotics and automation. These trends have recently become very popular. They connect multiple functional elements into a single unit with the maximum usage of student creativity in the design and programming. Creator of the article are dealing with the current state of this problem in selected Czech schools and organizations that deal with the after-school pedagogy. They demonstrate their potential applications, especially in the teaching of technical education in secondary schools through the selected examples of specific equipment and systems. These are especially systems as construction kits LEGO and Merkur combined with NXT control units or units with a PICAXE processor and ATMega. Part of the article is about the issue of pre-service training teacher in light of applied robotics and automation. The author present the current solutions implemented at the Department of Technical Education and its specifics with regard to the current implementation of the fields and subjects restructuring.
Klíčová slova

Zpět

Patička