Přejít k obsahu


Záznam tempa řeči v kazatelských projevech českého katolického baroka

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Záznam tempa řeči v kazatelských projevech českého katolického baroka. In Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 35-45. ISBN: 978-80-7043-958-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Recording of the speech rate in homilies of the Czech Catholic Baroque
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá způsoby záznamu tempa řeči, kladení pauz a okrajově dalších souvisejících paraverbálních jevů v kazatelských projevech českého katolického baroka. Na úryvcích kázání se prokazuje, že ve spojitosti s dobovým přístupem k jazyku, důrazem na rétorické kvality i naplňováním funkcí projevu byla práce se suprasegmentálními elementy stejně podstatná jako úroveň dalších složek. Autoři si byli vědomi důležité role těchto jevů při dotváření významu sdělení a rytmicko-eufonický princip, jímž se řídila dobová pravidla interpunkce, jim umožnil zaznamenat alespoň částečně tyto prvky pro další vnímatele a interprety a uchovat tak představu o původním záměru, jak obsah doplnit a jak na posluchače působit.
Abstrakt EN: This paper introduces the means of the speech tempi and pauses distribution record and marginally of others related preverbal elements in the bohemian catholic baroque sermons. On the sermon passages is proving that in the coherence with the baroque conception of language, with the accent on rhetorical qualities and with the execution of speech functions was the working with the suprasegmental elements coessential as standard of others factors. The authors were aware of the important part of these phenomena in the formation of the message sense and the rhythmical-euphonic principle enabled them a partial record of these elements for others recipients and interprets and a conservation of the image of the original conception haw to complete the subject and to influence the public.
Klíčová slova

Zpět

Patička