Přejít k obsahu


Impact of welding process on mechanical properties of DOMEX 700MS steel and comparison of welded joint of S355NJ structural steel

Citace:
KŘÍŽ, A., ZAJÍČEK, M. Impact of welding process on mechanical properties of DOMEX 700MS steel and comparison of welded joint of S355NJ structural steel. In Metal 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 589-594. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact of welding process on mechanical properties of DOMEX 700MS steel and comparison of welded joint of S355NJ structural steel
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Miroslav Zajíček
Abstrakt CZ: Tento příspěvek navazuje na výsledky svařování oceli DOMEX 700MC prezentované v předchozích letech. Po třech letech uzavírá experimenty, které byly na této konferenci podrobně prezentovány. Uvedené výsledky se týkaly volby parametrů svařování, vlivu jednotlivých typů svarů i vlivu případné anizotropie válcovaného materiálu a segregačního pásu ve střední části plechu. Po odladění technologie svařování byly provedeny srovnávací zkoušky mezi svarovými spoji mikrolegované oceli a doposud běžně používanou ocelí S355NJ. Byly porovnány jednotlivé změny ve struktuře, mechanických vlastnostech i únavových testech. Tato porovnání byla provedena proto, aby byly konstruktérům poskytnuty informace o chování svařené mikrolegované oceli DOMEX 700MC a možnosti její aplikace ne konstrukční dily kolejových vozidel. Příspěvek poskytuje informace, které doposud nebyly z hlediska svarových spojů této mikrolegované oceli publikovány.
Abstrakt EN: This paper is a follow-up to studies of welding DOMEX 700MC steel published in previous years. After three years, it concludes experiments which were presented in detail at this conference. Their results covered the selection of welding parameters, the impact of welded joint type, possible anisotropy of the rolled material and the segregation zone in the central part of the sheet. Fine-tuning of the welding process was followed by comparative tests of welded joints of microalloyed steel and commonly used S355NJ steel. Changes in microstructure, mechanical and fatigue properties have been compared. The purpose of this comparison was to provide design engineers with information on the behaviour of welded microalloyed steel DOMEX 700MC and on its potential for use in structural parts of rail vehicles.
Klíčová slova

Zpět

Patička