Přejít k obsahu


Material-technological modeling of real thin sheet rolling process

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., RONEŠOVÁ, A., MALINA, J. Material-technological modeling of real thin sheet rolling process. In METAL 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 216-220. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Material-technological modeling of real thin sheet rolling process
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Andrea Ronešová , Ing. Jiří Malina Ph.D.
Abstrakt CZ: Materiálově-technologické modelování je jedno z možných řešení přispívající k redukci nákladů spojených nejenom s výzkumem nových materiálů a optimalizaci stávajících technologií, ale slouží i k odstranění stávajících technologických problémů ve výrobě. Problematika fyzikálně materiálově-technologického modelování spočívá ve snaze o určení hlavních technologických parametrů, majících hlavní vliv na výsledný stav produktu. Pro výzkum byla vybrána problematicky tvařitelná niklová slitina 79NiFeMo5, při jejíž válcování vznikají velmi často po okrajích pásů trhliny za tepla. Nejprve byla v provozu získána data charakterizující velikost deformace při průchodu jednotlivými válcovacími stolicemi, ze záznamu válcovací stolice byly získány i časy průchodu a doby prodlevy mezi jednotlivými úběry. Termokamerou s pyrometrem s automatickým nastavením emisivity byla změřena teplota vývalku před a po výstupu z válců. Ze získaných dat byl sestaven fyzikální model, který byl odzkoušen na termomechanickém simulátoru. Tento model byl následně modifikován tak, aby bylo dosaženo optimálního rozložení deformace během válcování, a tím došlo k eliminaci vzniku trhlin. Jednotlivé režimy termomechanického zpracování byly následně zkoumány metalograficky, dále byla zkoumána jejich tvrdost a také byly posouzeny mechanické vlastnosti. Pro možnost posouzení vlivu optimalizace technologického procesu na struktury byly výsledky ze simulace porovnány se strukturně mechanickými vlastnostmi reálného produktu. Na závěr byl tento modifikovaný teplotně-deformační režim odzkoušen v podmínkách reálného procesu.
Abstrakt EN: Material-technological modelling is one of the possible tools which helps not only to reduce the costs connected with research of new materials and optimization of recent technologies but which can also solve technological problems in the production process. The main aim of physical material-technological modelling is to identify the main technological parameters which have a major influence on the final state of the product. For this research was chosen hard formable nickel alloy with molybdenum. Hot rolling of this material often produces cracks at the edges of sheets. First of all, data characterizing pass reductions had to be collected during the rolling process and information about the duration of each pass and the holds between passes were further obtained from the set-up of the rolling mill. A thermal camera and pyrometer with automatic setting of emissivity were used to determine the temperature of the semi-product prior to each rolling pass and after it. The obtained data were used to create a physical model, which was tested on a thermo-mechanical simulator. This model was than modified to achieve the optimal distribution of deformation during the rolling process and so eliminate the creation of hot cracks. Microstructures after different thermo-mechanical processing schedules were analyzed. To compare the influence of the optimization process on the final microstructure, the results obtained on the simulator were compared with the structural-mechanical properties of the real rolled product. The modified temperature-deformation schedule was finally tested in the conditions of the real process.
Klíčová slova

Zpět

Patička