Přejít k obsahu


Integrovaný systém řízení procesní dokumentace v podniku

Citace:
KUDRNA, J., EDL, M. Integrovaný systém řízení procesní dokumentace v podniku. In Modelování, simulace a optimalizace podnikových proces? v praxi. Zlín: ČSOP, 2011. s. 239-246. ISBN: 978-80-260-0023-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process documentation of integrated management system in the company
Rok vydání: 2011
Místo konání: Zlín
Název zdroje: ČSOP
Autoři: Ing. Jiří Kudrna , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje analýzu problém? souvisejících s procesní dokumentací integrovaného systému řízení, jaké problémy jsou s údrţbou této dokumentace atd. Součástí této práce je návrh řešení těchto problém?. Pro lepší představu o řešení tohoto problému je vytvořen model v systému EISOD. Dále je zde popsána problematika organizace podniku, systému řízení podniku a jeho dokumentace. Hlavní cíle práce jsou tedy návrh řešení problematiky týkající se řízení a integrace dokumentace podniku včetně implementace poţadavk? certifikovaných systém? řízení na tuto dokumentaci a dát návod, jak tuto dokumentaci efektivně spravovat.
Abstrakt EN: This paper contains an analysis of the problems associated with the process of integrated ma-nagement system, what the problems are with the maintenance documentation, etc. Part of this work is to propose solutions to these problems. For a better idea of solving this problem is a model system in EISOD. Then there is the issue described organization of the business ma-nagement system and its documentation. The main goals of this work is therefore a proposal for addressing the management and integration of company documentation, including the im-plementation of certified management systems requirements for the documentation and give instructions on how to effectively manage documents.
Klíčová slova

Zpět

Patička