Přejít k obsahu


Měření a řízení výkonnosti průmyslového podniku v technických, informačních, ekonomických, environmentálních a sociálních podmínkách 21. století

Citace:
FALTEJSKOVÁ, O., DVOŘÁKOVÁ, L. Měření a řízení výkonnosti průmyslového podniku v technických, informačních, ekonomických, environmentálních a sociálních podmínkách 21. století. In Proceedings of papers from international scientific conference Contemporary Challenges in Management II.. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 25-32. ISBN: 978-80-557-0145-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Performance Measurement and Management of Industrial Enterprise in the Technical, Informational, Economic, Environmental and Social Conditions of the 21st Century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Ing. Olga Faltejsková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Počátek 21. století je charakterizován nebývalým rozvojem globalizace a rychlým šířením informací. Dochází k posunům v nejrůznějších sférách lidské činnosti, jako jsou rozvoj nových technologií, nástup nové ekonomiky, růst konkurence ve znamení rychlého střídání cyklů konjunktury a krize. Nově nastolené podmínky iniciují změny nejen v ekonomice, ale i v oblasti životního prostředí a oblasti sociální. Podmínky udržitelného rozvoje ovlivňují strategii průmyslových podniků a vyvolávají nové potřeby v měření a řízení výkonnosti.
Abstrakt EN: Early 21st century is characterized by the huge development of globalization and the rapid distribution of information. Leads to shifts in various spheres of human activity, such as the development of new technologies, comming of new economy, growth of competition in the sign of the rapid alternation of cycles of boom and crisis. The newly raised conditions initiate changes not only in economy but also environmental and social. Conditions affecting the sustainable development strategy for industrial enterprises and create new demands on measurement and performance management.
Klíčová slova

Zpět

Patička