Přejít k obsahu


Interaktivní výuka přírodovědných oborů na ZŠ

Citace:
KROTKÝ, J. Interaktivní výuka přírodovědných oborů na ZŠ. In Zborník príspevkov 27. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 255-260. ISBN: 978-80-557-0265-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interactive teaching of nature science subject at the primary schools
Rok vydání: 2011
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Mgr. Jan Krotký
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odlišným pohledem na výuku přírodovědných oborů na základní škole. Do návrhu výuky autor vkládá nové a inovativní prvky spočívající ve využívání nových technologií, prostředků a metod. Jedná se především o aplikaci výpočetní techniky, interaktivní a multimediální techniky a speciálních didaktických pomůcek. Aplikace je demonstrována na konkrétních metodických příkladech a vybraných fyzikálních úlohách pro ZŠ. Žáci i učitel při výuce aktivně pracují s multimediální učebnicí a využívají možnosti interaktivní tabule a bezdrátových ovládacích tabletů. Žákovská pracoviště jsou vybavena výpočetní technikou a soupravou didaktických pomůcek pro realizaci vybraných pokusů. V maximální míře je podporována skupinová práce. Výuka přírodovědných oborů by měla být pro žáky atraktivní. Proto se snažíme v procesu inovace výuky udržet krok s moderními technologiemi a zprostředkovat dnešním žákům nové zážitky.
Abstrakt EN: The article is about different views of the teaching of nature science subjects at primary schools. The author gives the new and innovative features which consist in using of the new technologies and methods. This is especially the application of computer technology, interactive and multimedia techniques and special didactic aids. Application is demonstrated on concrete methodical examples and selected physical tasks for primary schools. The students and teacher during the lesson use the multimedia textbook and capitalize on the possibility of the interactive board and wireless tablets. Students’ workplaces are equipped with the computer technologies and didactic aids for the realization of selected trials. The group work is maximally supported. The teaching of the nature science subjects should be attractive for the students. This is the reason why we try to follow the modern technologies and mediate the new experiences to students.
Klíčová slova

Zpět

Patička