Přejít k obsahu


Analýza multimediálních učebnic z hlediska užitých forem a struktury

Citace:
KROTKÝ, J., KOCUR, P. Analýza multimediálních učebnic z hlediska užitých forem a struktury. In Information and communication technology in education. Ostrava: University of Ostrava, 2011. s. 130-143. ISBN: 978-80-7368-980-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of multimedia textbooks used in terms of forms and structures
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: University of Ostrava
Autoři: Mgr. Jan Krotký , Ing. Pavel Kocur CSc.
Abstrakt CZ: Analýza v oblasti struktury a obsahu učebnic či výukových materiálů je důležitou kapitolou pedagogického výzkumu. Inovace a vývoj techniky nám umožňuje používat digitalizované učební texty přímo ve výuce. Pomocí implementovaných multimediálních a interaktivních prvků dokážeme studenty účelově aktivovat a zefektivnit tak proces učení. Autor v článku vymezuje roli multimediální učebnice jako e-learningového nástroje a uvádí některá zajímavá řešení v rámci zpracovávané přehledové studie s tématem výzkumu forem a struktury multimediálních učebnic. Jedním z cílů je nalézt, upravit a experimentálně ověřit metodiku hodnocení multimediálních učebnic na konkrétních produktech. Část článku je věnována také problematice výběru relevantních výzkumných vzorků a sumarizaci parametrů výběru.
Abstrakt EN: Analysis of the structure and content of textbooks and the teaching materials are an important part of the pedagogical research. Innovation and development of technologies allows us to use digital learning materials directly in teaching. With implemented multimedia and interactive elements we can activate students and streamline the learning process. The author defines the role of the multimedia textbooks as e-learning tool and suggests some interesting solutions in terms of the advances in the research of forms and structures of multimedia textbooks. One of the aims is to find, edit and experimentally verify the methodology of the evaluation of the multimedia textbooks with concrete products. Part of the article is also aimed at the selection of the relevant research samples and summarization of the parameters of the selection
Klíčová slova

Zpět

Patička