Přejít k obsahu


Stress reduction in cubic boron nitride by oxygen addition: Explanation of the mechanism by ab-initio simulations

Citace:
HOUŠKA, J., ULRICH, S. Stress reduction in cubic boron nitride by oxygen addition: Explanation of the mechanism by ab-initio simulations. Surface and Coatings Technology, 2012, roč. 206, č. 8-9, s. 2541-2544. ISSN: 0257-8972
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stress reduction in cubic boron nitride by oxygen addition: Explanation of the mechanism by ab-initio simulations
Rok vydání: 2012
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jiří Houška Ph.D. , S. Ulrich
Abstrakt CZ: Článek obsahuje výsledky ab-initio výpočtů zabývajících se vlivem přidání kyslíku do c-BN. Soustředí se na mřížkové konstanty, modul objemové pružnosti, kohezní energii, pnutí a na mechanismus uvolnění pnutí pomocí přidání kyslíku. Ukazujeme, že pro dané složení jsou konfigurace c-BN(O) s intersticiálními atomy O energeticky výhodnější než konfigurace s intersticiálními atomy B a N, a že tyto výhodnější konfigurace vykazují menší kompresní pnutí. Výsledky vysvětlují mechanismus experimentálně pozorovaného uvolnění pnutí indukovaného v materiálech c-BN(O) intersticiálními atomy B a (především) N, který je založen na výměně pozic těchto atomů a mřížkových atomů O.
Abstrakt EN: We report ab-initio calculations of the effect of oxygen addition on the characteristics of c-BN. We focus on the lattice constants, bulk modulus, cohesive energy, stress and on the mechanism of stress reduction by oxygen addition. We show that for a given composition the c-BN(O) configurations with interstitial O atoms are energetically preferred over configurations with interstitial B and N atoms, and that the former configurations exhibit lower compressive stress. The results provide a mechanism of the experimentally observed reduction of the stress introduced into c-BN(O) by interstitial B and (mainly) N atoms, based on exchanging places of these atoms and lattice O atoms.
Klíčová slova

Zpět

Patička