Přejít k obsahu


Stability of retained austenite during cold deformation of low-alloyed trip steels

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., PETRENEC, M., BERAN, P., MEYER, L.W. Stability of retained austenite during cold deformation of low-alloyed trip steels. In Non-linear Response of Conventional & Advanced Materials, and Multi-scale Modeling. Fulton: Neat Press, 2012. s. 115-117. ISBN: 0-9659463-0-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stability of retained austenite during cold deformation of low-alloyed trip steels
Rok vydání: 2012
Místo konání: Fulton
Název zdroje: Neat Press
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Martin Petrenec , Přemysl Beran , Lothar W. Meyer
Abstrakt CZ: U nových vysokopevných typů ocelí, tzv. AHSS, je požadována nejen vysoká pevnost ale i zvýšená plasticita. Zpravidla je tohoto požadavku dosahováno přítomností zbytkového austenitu ve struktuře. Vliv na vlastnosti je dán chemickou a mechanickou stabilitou, která je ovlivňována jeho morfologií, distribucí i velikostí jeho útvarů. Jedním z typů ocelí, které využívají pozitivní vliv zbytkového austenitu na vlastnosti, jsou oceli typu TRIP (transformation induced plasticity). Na nízkolegovaných ocelích typu TRIP legovaných Si a Mn s různým podílem niobu bylo odzkoušeno termomechanické zpracování s různými parametry bainitické prodlevy. U nejvhodnější kombinace teploty a doby prodlevy byly získány meze pevnosti téměř 1000 MPa s vynikající plasticitou přesahující hodnotu 30% A5mm. Podíl zbytkového austenitu byl stanoven rentgenovou a neutronovou difrakční analýzou, přičemž jeho stabilita byla měřena i v průběhu deformace za studena. V průběhu zkoušky tahem byla zjišťována kolerace mezi deformačním chováním a množstvím zbytkového austenitu, který se stoupajícím stupněm deformace postupně transformoval na martenzit.
Abstrakt EN: High-strength steels of the new AHSS type are required to possess not only high strength but also increased plasticity. This requirement is typically met due to the presence of retained austenite in their microstructure. The impact of retained austenite on the material´s properties is tied to its chemical and mechanical stability, which in turn is governed by its morphology and by the distribution and size of its particles. Steels benefitting from this favourable effect also include TRIP (Tranformation-Infuced Plasticity) steels. Low alloy TRIP steels with Si and Mn and various levels of niobium have been used for trials of thermomechanical treatment schedules with holds at a bainite-forming temperature. The optimum combination of temperature and hlding time led to a strength of almost 1,000 MPa and to excellent plasticity characterized by more than 30% A5mm. The volume fraction of retained austenite was measured using X-ray and neutron diffraction anlysis and its stabiity was monitored throughout the cold deformation process. Tensile testing was used to find the correlation between the deformationun behaviour and the amount of retained austenite which transformed into martenstite as the amount of strain increased.
Klíčová slova

Zpět

Patička