Přejít k obsahu


Analytický model systému pro podporu rozhodování v oblasti optimalizace údržby parních turbín a souvisejících zařízení elektrárenských strojoven

Citace:
FETTER, M., HAJŠMAN, V., VORÁČ, P. Analytický model systému pro podporu rozhodování v oblasti optimalizace údržby parních turbín a souvisejících zařízení elektrárenských strojoven. Plzeň, ZČU v Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 95 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analytical model of decision support system for maintenance optimization of steam turbines and related turbine hall equipment
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Miloš Fetter , Ing. Václav Hajšman Ph.D. , Ing. Přemysl Voráč
Abstrakt CZ: Analytický model systému pro podporu rozhodování v oblasti optimalizace údržby (DSS) popisuje jednotně a integrovaně celou problémovou oblast od zajištění a uložení relevantních vstupních dat, přes jejich předzpracování, realizaci simulačních a optimalizačních experimentů až po vyhodnocení a vizualizaci výstupů. Navržený model zohledňuje požadované funkcionality a specifikuje datové zdroje a toky nutné k jejich zajištění, přičemž není vázán stávajícími dostupnými zdroji dat. Vychází nejen z možností využití komerčního softwarového nástroje AWB-AVSim+ a AWB-RCMCost, ale předpokládá i vlastní prototypové řešení především v oblasti sběru a předzpracování vstupních dat a v oblasti vizualizace výsledků. Pro vytvoření analytického modelu systému byly využity metody strukturované analýzy a softwarová podpora ve formě CASE systému case/4/0.
Abstrakt EN: Analytical model of decision support system for maintenance optimization (DSS) describes the whole problem area starting by acquisition and storing of relevant input data through the preprocessing, implementation and optimization of simulation experiments to evaluate and visualize the output. The proposed model takes into account the required functionality and specifies the data sources and flows necessary for their acquisition, while not bound by the existing available data sources. Based not only on the possibility of using commercial software tools AWB- AVSim+ and AWB-RCMCost, but assumes its own prototype solutions especially in the collection and preprocessing of input data and the visualization. To create an analytical model of the system were used structured analysis methods and software support in the form of a CASE system case/4/0.
Klíčová slova

Zpět

Patička