Přejít k obsahu


Kvalitativní fázová analysa

Citace:
FIALA, J., KOLEGA, M. Kvalitativní fázová analysa. Materials Structure in Chemistry, Physics, Biology and Technology, 2011, roč. 18, č. 2, s. 81-99. ISSN: 1211-5894
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Qualitative Phase Analysis
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Krystalografická společnost
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Ing. Michal Kolega Ph.D.
Abstrakt CZ: Určování fázového složení je jednou z nejvíce využívaných aplikací rtg difrakce. Vychází z porovnání difraktogramu analysované látky s databasí referenčních difraktogramů. Uspořádaní té database a způsob jakým se s ní při určování fázového složení pracuje, určují efektivnost kvalitativní fázové analysy. Předpokladem metodického rozvoje této discipliny je matematický model rtg difrakční identifikace vybudovaný na basi lineární algebry. Tento model také teoreticky vysvětluje příčiny praktických potíží, na které narážíme při rozboru fázového složení mnohokomponentních směsí. A je východistkem pro překonání těch potíží a úspěšnou identifikaci složitých směsí faktorovou analysou jejich rtg difraktogramů.
Abstrakt EN: The determination of phase composition is one of the most frequnetly used applications of X-ray diffraction. It is based on comparison of powder diffraction pattern of analysed compound with the data base of reference diffraction patterns. Ordering of the data base and the way how it is used for the determination of phase composition determine the efficiency of qualitative phase analysis. Methodic development of this discipline can be based on the mathematical model of X-ray diffraction identification which is build on the basis of linear algebra. This model also theoretically explains the reasons of practical difficulties encountered at the analysis of phase composition of multi-component mixtures. And it is also a base for over coming of these difficulties and successful identification of complicated mixtures by factor analysis of their diffraction patterns.
Klíčová slova

Zpět

Patička