Přejít k obsahu


Interactive sand-covered terrain sufrace model with haptic feedback

Citace:
PURCHART, V., KOLINGEROVÁ, I., BENEŠ, B. Interactive sand-covered terrain sufrace model with haptic feedback. In GIS Ostrava 2012 Surface models for geosciences. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-2546-5 , ISSN: 1213-2454
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interactive sand-covered terrain sufrace model with haptic feedback
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - TU Ostrava
Autoři: Ing. Václav Purchart , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Bedřich Beneš University of Purdue,USA
Abstrakt CZ: V článku je popsána metoda intuitivní haptické vizualizace a modelování GIS terénních modelů reprezentovaných jako nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN). TIN terénní modely neumožňují reprezentaci konkavit a převisů, ale postačují pro většinu GIS aplikací. Editace modelu se provádí pomocí množiny virtuálních nástrojů různých tvarů, které jsou ovládány haptickým zařízením se silovou zpětnou vazbou. Silová zpětná vazba umožňuje mnohem intuitivnější manipulaci s terénem něž pomocí myši, protože pracuje ve 3D a také poskytuje lepší kontrolu díky působící síle. Haptické zařízení je bodové, takže síly generované různými nástroji musí být namapovány do jednoho bodu. Toto má za následek eliminaci některých vibrací, které mohou být způsobeny numerickými chybami a nedostatečným vzorkováním scény. Náš přístup umožňuje adaptivní změnu úrovně detailů modelu podle jeho vlastností a požadavků uživatele. Haptická vizualizace v GIS modelech už byla použita, ale taková řešení nejsou příliš běžná. Na rozdíl od existujících přístupů, naše řešení používá obecný tvar nástroje, umožňuje interaktivní editaci TIN modelu a využívá paralelismus a koherenci mezi po sobě jsoucími stavy modelu, což děla haptickou vizualizaci rychlejší a plynulejší.
Abstrakt EN: We describe a method for an intuitive haptic rendering and modeling of GIS terrain models represented as triangular irregular networks (TIN). The TIN terrain model does not allow representation of concavities and overhangs but it is sufficient for most GIS applications. Model editing is achieved by a set of virtual tools with various shapes which are controlled by a haptic device with force feedback. The haptic feedback makes manipulation with the terrain model much more intuitive than by the mouse, because it operates in 3D and it also provides better control with the force. The haptic device is point-based, so the forces provided by different tools must be mapped to a point. This, in effect, helps eliminating certain vibrations that could be caused by numerical errors and insufficient scene sampling. Our approach allows an adaptive adjustment of the level of detail of the model according to the terrain properties and user requirements. Haptic visualization in GIS models has been already used but such solutions are not common. Unlike existing approaches, our solution uses a general shape of the tool, it allows interactive editing of the TIN model, and it utilizes parallelism and coherence between consecutive states of the model that make haptic visualization faster and smoother.
Klíčová slova

Zpět

Patička