Přejít k obsahu


Městský marketing - očekávání a realita

Citace:
JEŽEK, J. Městský marketing - očekávání a realita. 1. vyd. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu s.r.o (Vysoká škola v Sládkovičove), 2011, 205 s. ISBN: 978-80-89267-70-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: City marketing – expectations and reality
Rok vydání: 2011
Místo konání: Sládkovičovo
Název zdroje: Vysoká škola Visegrádu s.r.o (Vysoká škola v Sládkovičove)
Autoři: RNDr. Mgr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie shrnuje dosavadní poznatky o aplikaci marketingu v podmínkách měst. Vychází jak ze studia především zahraniční literatury, tak i vlastních empirických výzkumů, realizovaných v posledních přibližně 10 letech v ČR, na Slovensku a v některých dalších evropských zemích. Analyzuje, třídí a kriticky hodnotí současné teoretické přístupy k městskému marketingu. Všímá si specifik a zvláštností městského marketingu a rozdílných interpretací některých běžných marketingových pojmů. Zvláštní pozornost věnuje pozici marketingu v rámci správy a rozvoje měst a problémům politického prosazování marketingových koncepcí měst. Dochází k závěru, že praktická aplikace městského marketingu je značně vzdálená teoretickým konceptům a politickým (praktickým) očekáváním. Přesto městský marketing podle autora zůstává významným nástrojem řešení problémů měst, jehož význam roste.
Abstrakt EN: A monograph summarises present findings about a marketing application in conditions of cities.It comes from a study of a foreigner literature as well as from own empirical researches done in last approximately ten years in the Czech Republic, in Slovakia and in some other European countries. It analyses, classifies and critically evaluates up to know theoretical approaches to city marketing. It points out specifics and particularities of city marketing and different explications of some common marketing terms. A special attention is paid to a marketing position within the administration and development of the cities and to the problems of political enforcement of the city marketing concepts. It takes the view that the practical application of city marketing is far from the theoretical concepts and political (practical) expectations. That is why, according to the author, city marketing remains the significant instrument of solving the city problems and its importance keeps increasing.
Klíčová slova

Zpět

Patička