Přejít k obsahu


Databáze a webové služby pro senzorová data

Citace:
KEPKA, M., JEŽEK, J. Databáze a webové služby pro senzorová data. In Symposium GIS Ostrava 2012 - Proceedings. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-2546-5 , ISSN: 1213-239X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Database and web services for sensor data
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. Michal Kepka , Ing. Jan Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: V době, kdy je okolo nás množství nejrůznějších senzorů a kdy je snadné jejich měření volně publikovat v prostředí internetu, je vhodné a zároveň žádoucí poskytovat přístup k těmto měřeným datům pomocí určitého standardizovaného rozhraní. Článek se věnuje správě a možnostem efektivního poskytování dat z databáze senzorových měření. Předmětem popisu je optimální databázové řešení, jež umožňuje rychlé ukládání i získávaní velkého objemu dat v reálném čase. Článek se dále zabývá standardem Open Geospatial Consortium (OGC) Sensor Observation Service (SOS), který umožňuje standardizovaný přístup k různorodým datům ze senzorů, a popisuje implementaci základních operací tohoto standardu. V neposlední řadě jsou popsány i možnosti klientského prostředí pro získávání a vizualizaci senzorových dat. Práce vychází ze zkušenosti z realizace reálných aplikací zaměřených na monitorování pohybujících se objektů a sledování hydrometeorologických jevů pro účely zemědělství. V rámci tohoto článku bude dán větší prostor implementaci služby založené na standardu SOS. Tato služba komunikuje prostřednictvím protokolu HTTP pomocí požadavků a odpovědí v jazyce XML. Pro přístup k datům byla vytvořena webová služba, která zpracovává příchozí požadavky a vytváří na ně odpovídající odezvy. Pro implementaci byla zvolena technologie mapování XML dokumentů na objekty tříd programovacího jazyka Java (JAXB). Článek shrnuje výhody i nevýhody použitého řešení. Výsledkem implementace je prototyp webové služby, který umožňuje standardizovaný přístup k již existující senzorové databázi. Zmíněn je také alternativní (proprietární) přístup pomocí rozhraní na bázi HTTP GET a formátu JSON.
Abstrakt EN: Today there are a number of different sensors around us and it is easy to freely publish sensor measurements in the Internet environment. It is appropriate and desirable to provide access to sensor data by standardized interface. The article focus at the management and possibilities how to effectively store, query and publish sensor data from the database. The subject of description is the best database solution that allows fast storage and fast retrieval of large amounts of data in real time. The article further deals with the Open Geospatial Consortium (OGC) Sensor Observation Service (SOS) standard that provides standardized access to diverse sensor data, and describes the implementation of core operations of this standard. Finally we described the possibilities of client environment for obtaining and visualization of sensor data. The work is based on experience from implementation of real world applications focused moving objects tracking and monitoring of hydrometeorological phenomena for purposes of agriculture. In the scope of this article we will focus mainly on the implementation of the service based on the OGC standard - SOS. This service communicates through HTTP protocol with requests and responses in XML. To access the data there has been the web service created that processes incoming requests and creates the corresponding responses. For the implementation we chose technology based of binding XML documents to Java classes (JAXB). This article summarizes the advantages and disadvantages of this solution. The result of implementation is a prototype of a web service that provides standardized access to existing sensor database. We mentioned also an alternative (proprietary) approach based on HTTP GET and JSON format.
Klíčová slova

Zpět

Patička