Přejít k obsahu


MEASUREMENT OF PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH LOW-ALLOYED STEEL UNDER DYNAMIC LOAD IN REAL-WORLD CONDITIONS OF DEFORMATION AT ELEVATED TEMPERATURES

Citace:
JENÍČEK, Š., KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. MEASUREMENT OF PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH LOW-ALLOYED STEEL UNDER DYNAMIC LOAD IN REAL-WORLD CONDITIONS OF DEFORMATION AT ELEVATED TEMPERATURES. In METAL 2012. Ostrava: TANGER, 2012. s. 712-717. ISBN: 978-80-87294-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MEASUREMENT OF PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH LOW-ALLOYED STEEL UNDER DYNAMIC LOAD IN REAL-WORLD CONDITIONS OF DEFORMATION AT ELEVATED TEMPERATURES
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Neustálé zvyšování nároků na mechanické vlastnosti ocelí společně s požadavky na nízké pořizovací náklady nutí výrobce vytvářet nové typy nekonvenčních struktur, které mohou dosahovat vysokých pevností a zároveň dobrých tažností. K tomu je nutno používat metod nekonvenčního tepelného nebo termomechanického zpracování. Jednou z takových metod je i zpracování nazývané Q-P proces. Tato metoda se dá aplikovat u cenově nenáročné AHSS oceli. Aby bylo možno zjistit, do jaké míry se změní mechanické vlastnosti této struktury získané Q-P procesem, v návazném procesu deformace za polotepla či za ohřevu do oblasti mírně zvýšených teplot, je nutno zavádět nové měřící techniky, které umožňují dané vlastnosti přesně kvantifikovat. Je nutno provádět vývoj technologie i měření mechanických vlastností za podmínek shodných s reálným technologickým procesem. Pro tento případ byla vyvinuta nová zkušební metodika závislosti napětí - deformace po krátkodobém, několika sekundovém ohřevu tak, aby byla rovnoměrně prohřátá celá aktivní délka zkušební tyče. Následně bylo provedeno její dynamické zkoušení s rychlostí deformace 30 s-1. Zvláštností této metody je propojení vysoce dynamického zkušebního zařízení s dynamickým přesným ohřevem, systémem tenzometrů a optického snímání veličin v jeden měřící systém umožňující realizovat zmíněná měření. Nízkolegovaná vysokopevná ocel byla zkoušena ve třech stavech: po válcování za tepla s feriticko-perlitickou strukturou, po aplikaci Q-P procesu a po klasickém kalení a zušlechťování. Dynamické vlastnosti materiálu byly zjišťovány při teplotách 25°C a 425°C. Aplikací nekonvenčního postupu tepleného zpracování bylo dosaženo zvýšení meze pevnosti z 1050MPa na 1993MPa při zkoušení za pokojové teploty a při teplotě ohřevu 425°C došlo ke zvýšení meze pevnosti 806MPa na 1600MPa.
Abstrakt EN: The ever increasing requirements for mechanical properties of steels and the need for low purchasing cost compels manufacturers to develop new unconventional types of material microstructures that exhibit high strength and adequate ductility at the same time. In order to achieve such goals, one has to rely on unconventional heat treatment or thermomechanical treatment methods. One such method is Q-P processing that can be employed for treating cost-effective AHSS steels. In order to find the extent of changes in mechanical properties of microstructures produced by Q-P processing that take place either during the following warm forming or in the course of heating to moderately elevated temperatures, new measuring methods must be developed and deployed to quantify such changes precisely. The demand for measuring mechanical properties under conditions identical to those of a real-world manufacturing process is very common. A newly-developed testing method for measuring stress-strain curves with a short heating time in the order of seconds may serve as an example. It requires that a homogeneous microstructure is present throughout a testing body, and thus uniform temperature is achieved in the gauge part of the test bar. Dynamic tension test at a strain rate of 30 s-1 was performed at these conditions. This method has a distinct feature in that the measuring system consists of a highly dynamic testing device, accurate dynamic heating equipment, a set of strain gauges and a system of optical detectors. Under the above conditions, specimens of high-strength low-alloyed steel were tested in three different states: as-hot rolled condition, Q-P-processed state and as-quenched and tempered. Dynamic properties of the material were measured at 25 °C and 425 °C.
Klíčová slova

Zpět

Patička