Přejít k obsahu


Effect of Advanced Thermomechanial Treatment on mechanical properties of low alloyed high strength steels

Citace:
JIRKOVÁ, H., KUČEROVÁ, L., PRUCHA, V., MAŠEK, B. Effect of Advanced Thermomechanial Treatment on mechanical properties of low alloyed high strength steels. In METAL 2012. Ostrava: TANGER, spol. s.r.o., 2012. s. 532-538. ISBN: 978-80-87294-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Advanced Thermomechanial Treatment on mechanical properties of low alloyed high strength steels
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER, spol. s.r.o.
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Student Vojtěch Prucha , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Inkterkritické žíhání, které se používá pro získání vhodných vlastností pro TRIP oceli, i Q-P proces představují skupinu zpracování využívající vliv zbytkového austenitu a vícefázové struktury pro získání dobré kombinace pevnosti a tažnosti u nízkolegovaných ocelí. V případě interkritického žíhání je cílem získat kombinaci bezkarbidického bainitu, feritu a malého podílu zbytkového austenitu. Tato struktura vykazuje dle chemického složení 800-1000MPa pevnost s tažností až k 30 %. U Q-P procesu je zbytkový austenit rozptýlen v martenzitické matrici ve formě tenkého filmu podél martenzitických jehlic a jsou dosahovány meze pevnosti až 2000 MPa s tažností okolo 10 %. Pro získání takovýchto vlastností je nutné nejenom správně dodržet podmínky tepelného, případně termomechanického zpracování, ale zvolit i správnou legovací strategii, která zabrání precipitaci karbidů a potlačí soupeřící reakce. V experimentálním programu bylo na dvou nízkolegovaných ocelí s různým obsahem uhlíku, manganu a chrómu odzkoušeno zpracování představující jak Q-P proces, tak interktitické žíhání. Při obou zpracováních byly dodrženy charakteristické prvky zpracování, tedy při interktitickém žíhání byla provedena bainitická prodleva pro tvorbu bainitu a stabilizaci zbytkového austenitu na teplotě 425°C a u Q-P procesu bylo zakalení provedeno pod teplotu Ms. U oceli 42SiCr (0,4%C) bylo po Q-P zpracování dosaženo meze pevnosti přes 1900 MPa s tažností přes 15%. U oceli T2 (0,2%C) byla mez pevnosti po stejném zpracování nižší 1175 MPa s tažností A5mm = 16%. Po zpracování simulující interktitické žíhání byly získány neobvyklé směsi bainiticko-martenziticko-austenitických struktur, které byly analyzovány různými mikroskopickými technikami.
Abstrakt EN: Intercritical annealing, which is used to obtain suitable properties of TRIP steels, and Q-P processing are both using positive effect of retained austenite and multiphase micro structure to achieve good combination of strength and ductility of low alloyed steels. The aim of the intercritical annealing is to produce a combination of carbide free bainite, ferrite and a small amount of retained austenite. This structure can achieve the strength in the range of 800-1000MPa depending on its chemical composition with ductility reaching up to 30%. Q-P process produces retained austenite dispersed in a martensitic matrix as a thin film along martensitic needles, which increases the strength to 2000MPa while keeping the ductility at 10%. To ensure these properties it is not only necessary to follow suitable conditions of heat or thermomechanical treatment, but also to choose the convenient chemical composition which prevents carbides precipitation. Both processing methods, Q-P treatment and intercritical annealing were applied to two low alloyed steels with varying amounts of carbon, manganese and chromium. Typical features of each processing method were kept, which means that bainitic hold to stabilized retained austenite was carried out at the temperature of 425°C during the intercritical annealing, while undercooling to the temperature below Ms was applied in Q-P process. 42SiCr steel (0,4%C) after Q-P processing achieved the strength above 1900MPa with the ductility higher than 15%. T2 steel (0,2%C) reached after the same processing lower strength of 1175MPa with A5mm = 16%. Intercritical annealing resulted into an uncommon mixture of bainite-martensite-retained austenite, which was analyzed by different microscopic techniques.
Klíčová slova

Zpět

Patička