Přejít k obsahu


Dihedral Angle Mesh Error: a fast perception correlated distortion measure for fixed connectivity triangle meshes

Citace:
VÁŠA, L., RUS, J. Dihedral Angle Mesh Error: a fast perception correlated distortion measure for fixed connectivity triangle meshes. Computer Graphics Forum, 2012, roč. 31, č. 5, s. 1715-1724. ISSN: 0167-7055
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dihedral Angle Mesh Error: a fast perception correlated distortion measure for fixed connectivity triangle meshes
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Libor Váša Ph.D. , Ing. Jan Rus
Abstrakt CZ: V počítačové grafice jsou trojúhelníkové sítě všudypřítomnou reprezentací povrchových modelů. Zpracování takového druhu dat, jako je například komprese nebo přidávání vodoznaků, často vnáší do geometrie povrchu modelu nechtěné poškození. Neustále jsou představovány pokročilé algoritmy zpracovávající trojúhelníkové sítě, které se zaměřují na výkon (kompresní poměr, robustnost a kapacitu vodoznaků) a zároveň minimalizaci vnesené chyby. Ve většině případů je výsledná trojúhelníková síť určena k pozorování člověkem, a proto je nezbytné minimalizovat množství poškození vnímaného lidským vizuálním systémem. Nicméně teprve v nedávné době začaly být v této oblasti publikovány studie zaměřené na subjektivní experimenty ukazující, že dříve používaná objektivní měření chyb vykazují spíše slabou korelaci s výsledky subjektivních experimentů. V tomto článku předkládáme výsledky našich rozsáhlých subjektivních testů zaměřených na lidské vnímání poškození trojúhelníkových sítí. Poskytujeme nezávislé potvrzení předešlého výsledku Lavoue et al., že současné metriky poskytují spíše slabé výsledky, s výjimkou metrik MSDM/MSDM2. Dále navrhujeme novou metriku založenou na měření poškození dihedrálních úhlů, která poskytuje ještě vyšší korelaci s výsledky našich experimentů a experimentů provedených jinými výzkumníky. Naše metrika je přibližně o dva řády rychlejší, než MSDM/MSDM2, což ji činí pro použití v iterativních optimalizačních algoritmech mnohem vhodnější.
Abstrakt EN: In computer graphics, triangle meshes are ubiquitous as a representation of surface models. Processing of this kind of data, such as compression or watermarking, often involves an unwanted distortion of the surface geometry. Advanced processing algorithms are continuously being proposed, aiming at improving performance (compression ratio, watermark robustness and capacity), while minimizing the introduced distortion. In most cases, the final resulting mesh is intended to be viewed by a human observer, and it is therefore necessary to minimise the amount of distortion perceived by the human visual system. However, only recently there have been studies published on subjective experiments in this field, showing that previously used objective error measures exhibit rather poor correlation with the results of subjective experiments. In this paper, we present results of our own large subjective testing aimed at human perception of triangle mesh distortion. We provide an independent confirmation of the previous result by Lavoue et al. that most current metrics perform poorly, with the exception of the MSDM/MSDM2 metrics. We propose a novel metric based on measuring the distortion of dihedral angles, which provides even higher correlation with the results of our experiments and experiments performed by other researchers. Our metric is about two orders of magnitude faster than MSDM/MSDM2, which makes it much more suitable for usage in iterative optimisation algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička