Přejít k obsahu


Vyučovací metody na vysoké škole

Citace:
ROHLÍKOVÁ, L., VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2012, 281 s. ISBN: 978-80-247-4152-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teaching Methods at University
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada Publishing, a.s.
Autoři: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Publikace Vyučovací metody na vysoké škole (průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia) je nepostradatelná pro mladé vysokoškolské učitele, kteří v průběhu svého vlastního studia neprošli soustavnou pedagogickou přípravou. Užitečná je však i pro zkušenější učitele. Přináší totiž přehled tradičních metod i metod moderních včetně e-learningu. V první kapitole autorky vymezujemí jednotlivé formy vzdělávací činnosti na vysoké škole a organizační formy vysokoškolské výuky, charakterizují tradiční i netradiční metody výuky a rozmanité přístupy k aktivizaci studentů. Pozornost zaměřují na formulaci cílů a získaných způsobilostí v souladu s požadavky ECTS (European Credit Transfer System). Představujeme zde také základní specifika vzdělávání dospělých. Druhá kapitola je věnována jednomu z výraznějších teoretických směrů vysokoškolské pedagogiky, didaktickému konstruktivismu, protože znalost a reflexe konstruktivistických principů patří k základní didaktické průpravě vysokoškolského učitele. V třetí kapitole vychází autorky ze svých osobních zkušeností s distančním vzděláváním a e-learningem u nás i v zahraničí a předkládají pro inspiraci takový pohled na ?vzdělávání na dálku?, který považují za optimální a obecně použitelný prakticky ve všech disciplínách vyučovaných na vysoké škole.
Abstrakt EN: The publication ?Teaching Methods at Higher Education Institutions (A Guide to Instruction in Face-to-Face and Distance Learning Courses)? focuses above all on young teachers in higher education institutions who lack systematic pedagogical background. However, experienced teachers may find the book useful as well. It provides an overview of both traditional and modern teaching methods, including e-learning. Its first chapter defines the forms of education and organization of instruction at higher education institutions and characterizes traditional and unconventional methods of teaching and various approaches promoting active learning. Additional topics include formulation of objectives and competences to be acquired in accordance with ECTS requirements (European Credit Transfer System) and specific features of adult education. The second chapter is dedicated to one of the prominent theoretical directions in higher education pedagogy: didactic constructivism. The main reason for this choice is that the knowledge and reflection of constructivist principles are part of the basis of didactic training for teachers for higher education institutions. In the third chapter, authors draw on their experience in distance learning and e-learning in the Czech Republic and abroad. To inspire the reader, they present their view of distance learning that they consider optimal and generally usable in most disciplines taught at higher education institutions. The aim of this publication is not to exhaustively cover higher education pedagogy but rather to offer practical guidelines, stimulate reflection and provide sets of methodological procedures and techniques readily available for practical use.
Klíčová slova

Zpět

Patička