Přejít k obsahu


Haptic Visualization of Material on TIN-Based Surfaces

Citace:
PURCHART, V., PAŠEK, T., KOLINGEROVÁ, I., VANĚČEK, P. Haptic Visualization of Material on TIN-Based Surfaces. In Computer Vision and Graphics. Heidelberg: Springer, 2012. s. 220-227. ISBN: 978-3-642-33564-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Haptic Visualization of Material on TIN-Based Surfaces
Rok vydání: 2012
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Václav Purchart , Bc. Tomáš Pašek , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Ing. Petr Vaněček Ph.D.
Abstrakt CZ: Haptická zařízení jsou v současnosti čím dál častěji používána i mimo hi-tech aplikace díky jejich větší dostupnosti. Tyto speciální vstupně-výstupní zařízení poskytují přirozené 3D ovládání a navíc (narozdíl od myši nebo klávesnice) ovládání silou. Představujeme nízko-úrovňovou haptickou vizualizační metodu, která umožňuje simulovat povrchy materiálů a přirozeně pracuje s nepravidelnou trojúhelníkovou sítí (TIN). Naše metoda umožňuje modelovat a visuzualizovat několik materiálů jako je např. písek, beton, dřevo apod. Nové materiály mohou být vytvořeny nastavením pěti parametrů a volitelně vytvořením reliéfní mapy. V naší mětoďě používáme model terénu založený na TIN společně s erozí probíhající v reálném čase a interaktivní haptickou manipulací využívající sadu virtuálních nástrojů. Uskutečnili jsme uživatelskou studii, která je v publikaci také zahrnuta. Narozdíl od existujících metod, naše používá obecný tvar nástrojů, umožňuje geometrickou editaci TIN modelu a umožňuje simulovat několik materiálů.
Abstrakt EN: Haptic devices are nowadays often used in non-hitech applications due to their increasing availability. These special input/output devices provide native 3D manipulation and, additionally, unlike mouse or keyboard, a control with a force. We present a low-level haptic visualization method which is able to simulate material on a surface and which works natively with the triangulated irregular network terrain models (TIN). Our method allows to model and visualize several materials, such as sand, concrete, wood, etc. New materials could be created by setting five parameters and, optionally, by the creation of a material relief. In our framework we use the TIN terrain model together with real-time erosion and interactive haptic editing using a set of virtual tools. We have performed a user study which is also included in the paper. Unlike existing methods, we use a general shape of the tool; our solution is capable of geometric editing of the TIN model, and it allows a simulation of several materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička