Přejít k obsahu


Gender ve vývoji jazyka s příklady didaktizace

Citace:
KÖNIGSMARKOVÁ, A. Gender ve vývoji jazyka s příklady didaktizace. In ISVK 2012 FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 51-58. ISBN: 978-80-261-0155-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Gender in the development of language with examples of the didactisation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Andrea Königsmarková
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje problematice gender ve vývoji jazyka a vhodným možnostem využití této tematiky při jazykové výuce studentů nefilologických humanitních oborů. Přehledné představení proměn jazyka z pohledu „gender“ je základem pro úvahy nad přednostmi tohoto tématu ve vyučovacím procesu. Příklady konkrétní aplikace pak uvedené výhody (motivační potenciál, atraktivní dílčí témata k diskusím, možnost hlubšího pochopení principů fungování jazyka formou hry, prvek dobrodružnosti atd.) ilustrují a přibližují také možné postupy při didaktizaci teoretických poznatků z této oblasti.
Abstrakt EN: The article deals with the issue of gender in language development and appropriate ways of using this topic in language teaching with students of non- philological disciplines. A clear idea of the change of language from the viewpoint of "gender" is the basis for the consideration of the advantages of this topic in the teaching process. Concrete examples of applications then illustrate the described benefits (motivational potential, attractive thematic sub-topics for discussions, the possibility of a deeper understanding of the principles of functioning of the language through play, the element of adventure etc.) and also show the possible approaches to the didactics of the theoretical insights more detailed.
Klíčová slova

Zpět

Patička