Přejít k obsahu


Didaktické aspekty pracovních listů na podporu komunikační a mediální výchovy

Citace:
MÁLKOVÁ, J., VAŇKOVÁ, J., VEJVODOVÁ, J. Didaktické aspekty pracovních listů na podporu komunikační a mediální výchovy. In Komunikační výchova v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 13-20. ISBN: 978-80-244-3264-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Didactic aspects of worksheets supporting Communication and Media Education
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PaedDr. Jitka Málková , PhDr. Jana Vaňková , PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Autorky ve svém příspěvku shrnují poznatky, které získaly v průběhu evaluace 68 pracovních listů na podporu komunikační a mediální výchovy. Uvádějí klady a nedostatky hodnocených pracovních listů z hlediska tematicko-obsahového i z hlediska didaktického. Upozorňují na některé dílčí problémy, např. na potřebu nadčasovosti témat pracovních listů, přiměřenosti jejich rozsahu vzhledem k cílové skupině, na vhodnost či nevhodnost zařazování kooperativních forem práce u jednotlivých typů úkolů. Pozitivně hodnotí zejména využívání metody komparace a efektivní práce s textem. Docházejí k závěru, že svým zaměřením pracovní listy mohou velice dobře napomáhat splnění cílů mediální a komunikační výchovy.
Abstrakt EN: The authors of the contribution summarize the knowledge acquired during the process of evaluation of 68 worksheets supporting Communication and Media Education. The evaluators present the positives and negatives of these worksheets evaluated from both the thematic and didactic points of view. They point some detailed problems out, for example the need of a timeless validity as well as an adequacy of the extent of the worksheets with regard to the target group and the suitability or not suitability of using the co-operative types of work in the frame of the particular tasks. Above all they evaluate positively the using of comparative method and effective working with a text. They find out that the worksheets of this quality can help to fulfil the aims of Media and Communication Education.
Klíčová slova

Zpět

Patička