Přejít k obsahu


Multimediální učebnice didaktických technologií

Citace:
KROTKÝ, J. Multimediální učebnice didaktických technologií. Technika a vzdelávanie, 2012, roč. 1, č. 2, s. 27-29. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedia textbook of modern teaching technologies
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Jan Krotký ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol s názvem Multimediální učebnice moderních didaktických technologií pro učitele. Projekt je zaměřen na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů a podporu moderních didaktických technologií v praxi. Každý učitel by měl být schopen ovládat a efektivně pracovat s didaktickou technikou a za její pomoci vytvářet moderní výukové materiály. Při naší výuce didaktických technologií je důležitý pracovní charakter seminářů, kdy si studenti mohou vše v praxi vyzkoušet. Pro studium jsou také důležité teoretické a metodické studijní materiály. Tyto studijní podpory by měly korespondovat s duchem moderního vzdělávání a měly by být pro studenty jakýmsi příkladem kvalitních studijních materiálů. Vytvořili jsme komplexní výukový materiál, multimediální a interaktivní učebnici, kde jsou všechny informace pohromadě v přijatelné, názorné a dostupné formě.
Abstrakt EN: This article describes the project FRVS called Multimedia textbook of modern teaching technologies for teachers. The project aims to improve the training of future teachers and support modern teaching technologies in practice. Every teacher should be able to operate and work effectively with didactic technology create modern teaching materials. There is very important working character of the seminars in our teaching of didactic technology. Students can try everything in practice. Theoretical and methodological learning materials are importatn too. This study support should correspond with the spirit of modern education and should be an example of quality study materials for the students. We have created a comprehensive teaching material, and interactive multimedia textbook, where are all information together in an acceptable, visual and accessible form.
Klíčová slova

Zpět

Patička