Přejít k obsahu


Influence of Chronium and Manganese on Mechanical Properties of Low Alloyed High Strength Steels with Retained Austenite Processed by Modern Methods of Thermomechanical Treatment

Citace:
JIRKOVÁ, H., KLOKAN, M., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. Influence of Chronium and Manganese on Mechanical Properties of Low Alloyed High Strength Steels with Retained Austenite Processed by Modern Methods of Thermomechanical Treatment. In COMAT 2012 : Recent trends in strutural materials. Ostrava: TANGER, 2012. s. 80-86. ISBN: 978-80-87294-38-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Chronium and Manganese on Mechanical Properties of Low Alloyed High Strength Steels with Retained Austenite Processed by Modern Methods of Thermomechanical Treatment
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Martin Klokan , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Díky novým postupům tepelného zpracování lze u nízkolegovaných vysokopevných ocelí získávat velmi vysoké hodnoty meze pevnosti při vynikající tažnosti. Pro nekonvenční zpracování těchto ocelí byly v poslední době vyvinuty tři postupy tepelného zpracování, které využívají složku metastabilního austenitu pro zlepšení plastických vlastností oceli. Jedná se o interkritické žíhání typické pro TRIP oceli, dlouhodobé nízkoteplotní žíhání na bainit a Q-P proces. V experimentálním programu bylo odzkoušeno interktitické žíhání a Q-P proces na dvou nízkolegovaných ocelích s obsahem uhlíku cca. 0,2% a s obsahem chrómu od 0,09 do 0,79% a manganu od 0,6 do 1,5%. V rámci experimentu byl odzkoušen vliv různé rychlosti ochlazování na teploty fázových přeměn, na bainit u interkritického žíhání, a na martensit u Q-P procesu. Zároveň byl zjišťován vliv různých teplot kalení na vývoj struktury. Metalograficky byl analyzován vliv chrómu na morfologii vznikající zákalné fáze. Na experimentálních vzorcích byly získány vícefázové struktury s různým podílem feritu, bainitu, zbytkového austenitu a MA složky. Mez pevnosti po Q-P procesu se pohybovala u obou ocelí přes 830 MPa s tažností přes 30%.
Abstrakt EN: New procedures of heat treatment make it possible to obtain a combination of very good tensile strength and great ductility for low alloyed high strength steels. Three treatments utilizing the metastable austenite component for improving steel formability have been developed for their unconventional processing. These are intercritical annealing typical for TRIP steels, long term low temperature bainite annealing and the Q-P process (quenching and partitioning). In the experimental program the intercritical annealing and the Q-P process were tested on two low alloyed steels with carbon content of about 0.2 %, chromium content between 0.09 and 0.79% and manganese content in the interval from 0.6 to 1.5 %. The influence of various cooling rates on the structure development and mechanical properties was examined for both types of treatment. Additionally the impact of different quenching temperatures in the Q-P process was also investigated. The influence of chromium on the morphology of the hardening phase was analysed metallographically. On the experimental specimens multiphase structures with various amounts of ferrite, bainite, retained austenite and MA constituent were achieved. The tensile strength after the Q-P process exceeded 830 MPa with ductility above 30%.
Klíčová slova

Zpět

Patička