Přejít k obsahu


Enhancement of-carbide spheroidization in Spring Steel by Low-Temperature Thermo-Mechanical Processing

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., PILEČEK, V., ŠTÁDLER, C., MAŠEK, B. Enhancement of-carbide spheroidization in Spring Steel by Low-Temperature Thermo-Mechanical Processing. In COMAT 2012 : recent trends in structural materials. Ostrava: TANGER, 2012. s. 87-92. ISBN: 978-80-87294-38-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enhancement of-carbide spheroidization in Spring Steel by Low-Temperature Thermo-Mechanical Processing
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Vít Pileček , Ing. Ctibor Štádler , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tvařitelnost zastudena i zapolotepla lze u feriticko-perlitických ocelí zlepšit se konvečním žíháním na měkko. Při tomto zpracování dochází ke změně lamelární morfologie perlitu na globulární. Výhodou této struktury výrazná redukce potenciálních zárodků defektů, které mohou na ostrohranných karbidech vznikat v důsledku lokalizované koncentrace napětí. Struktury vyžíhané na měkko mají nízkou mez kluzu a výbornou tažnost. To zabezpečuje při tváření zastudena výbornou tvařitelnost. Problémem těchto technologií jsou nejen dlouhé časy zpracování, ale i vysoké energetické náklady, které se promítají do ceny finálního produktu. Jednou z možností umožňující výrazné zkrácení doby zpracování při sferoidizaci cementitu je nekonvenční tepelné zpracování v okolí teplot Ac1 spojené s deformací, která může být aplikována v různých etapách zpracování. Takovýto postup zpracování byl odzkoušen i na pružinové oceli 54SiCr s počáteční feriticko-perlitickou strukturou a lamelární morfologií perlitu. Tvrdost této struktury byla 290 HV10. Po změření teplot Ac1 a Ac3 fázových přeměn pro tento typ zpracování byly odzkoušeny různé parametry zpracování. Nejprve byla nalezena vhodná teplota ohřevu a poté byl zjišťován vliv charakteru a intenzity deformace na sferoidizaci cementitu a zjemnění feritického zrna. Metalografická analýza byla provedena pomocí světelné i řádkovací elektronové mikroskopie a mechanické vlastnosti byly určeny měřením tvrdosti a mini-tahovou zkouškou.
Abstrakt EN: Cold and warm formability of pearlite-ferrite steels can be improved by conventional soft annealing. This processing changes the lamellar morphology of pearlite to a globular one. The advantage of this microstructure is a significant reduction of potential defects which would be initiated at the sharp edges of the carbides as a result of localized stress concentration. Annealed structures possess low yield strength and excellent ductility. This ensures their good cold formability. The problems of these technologies lie not only in long processing times, but also in high energy consumption which makes the final product quite expensive. The time necessary for cementite spheroidization can be shortened by unconventional heat treatment around Ac1 temperature combined with deformation applied at various processing stages. This processing method was utilized for spring steel 54SiCr with ferrite-pearlite original microstructure and lamellar pearlite morphology. The hardness of this structure reached 290 HV10. Once Ac1 and Ac3 temperatures of phase transformations were established, different processing parameters were tested. First of all, the most suitable heating temperature was determined. Subsequently, the influence of the character and intensity of deformation on cementite spheroidization and ferrite grain refinement were investigated. Metallographic analysis was carried out by the means of light and scanning electron microscopy and mechanical properties were determined by hardness measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička