Přejít k obsahu


The mechanical properties of HVOF sprayed Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating, determined by indentation

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., KAŠPAROVÁ, M. The mechanical properties of HVOF sprayed Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating, determined by indentation. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. S, s. 428-431. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The mechanical properties of HVOF sprayed Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating, determined by indentation
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D. , Ing. Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá základními mechanickými vlastnostmi jako je tvrdost, modul pružnosti a lomová houževnatost HVOF stříkaného povlaku Cr3C2-25%CoNiCrAlY. Byla využita metoda kontinuálního snímání tuhosti pro stanovení tvrdosti a Yougova modulu pružnosti jak jednotlivých mikrostrukturách fází, tak celkového kompozitu. Pro hodnocení indentační lomové houževnatosti byla využita Vickersova indentace. Pro výpočet indentační lomové houževnatosti nezávislé na zatížení byla využita metodika dle Chicota. Naměřené výsledky byly porovnány s předcházejícími výsledky povlaků na bázi CrC. Povlak Cr3C2-25%CoNiCrAlY ve srovnání s nimi vykazoval zhoršenou kvalitu z hlediska mikrostruktury, kohezní pevnosti, tvrdosti tvrdých fází, avšak nikoli z hlediska celkové mikrotvrdosti nebo povrchové tvrdosti. Jako příčina zhoršených vlastností byly stanoveny neoptimální nástřikové parametry.
Abstrakt EN: In the paper, the experimental evaluation of basic mechanical properties such as hardness, Young elastic modulus and fracture toughness of HVOF sprayed Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating are presented. The continuous stiffness measurement method was used to determine the coatings hardness and Young elastic modulus of single microstructure phases as well as the composite properties. The Vickers indentation with high loads was then used to evaluate the coatings indentation fracture toughness. The methodology of Chicot was used to calculate the indentation fracture toughness independently on used load, excluding the ISE effect. The measured results are compared with previously determined behavior of other CrC-based coating. Compared to them, the Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating shown poor results considering the coating microstructure, cohesion strength and hard particle instrumented indentation hardness, but not the superficial hardness and overall coating microhardness. The not optimal spraying parameters were indentified responsible for the deteriorated coating properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička