Přejít k obsahu


Energy- and Time-Saving Low Temperature Thermomechanical Treatment of Low-Carbon Plain Steel

Citace:
JIRKOVÁ, H., HAUSEROVÁ, D., KUČEROVÁ, L., MAŠEK, B. Energy- and Time-Saving Low Temperature Thermomechanical Treatment of Low-Carbon Plain Steel. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND TECHNOLOGY, 2013, roč. 47, č. 3, s. 335-339. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Energy- and Time-Saving Low Temperature Thermomechanical Treatment of Low-Carbon Plain Steel
Rok vydání: 2013
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Daniela Hauserová , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Snižování energetické náročnosti procesů představuje jednu z možností při snižování cen výsledných produktů z ocelí. Vysoké náklady představují i položky za tepelné zpracování. Tento článek představuje možnost zkrácení doby zpracování při žíhání na měkko, které je používáno u feriticko-perlitických ocelí zejména pro zlepšení tvařitelnosti zastudena. Jedním z klíčových fenoménů procesu je změna morfologie perlitu. Ta se při tepelném zpracování mění z lamelární na globulární. Klasické žíhání na měkko se vyznačuje dlouhými časy zpracování. Jednou z možností jak zkrátit časy pro sferoidizaci cementitu představuje speciální postup nízkoteplotního termomechanického zpracování. Experimentální program byl proveden na nízkouhlíkové konstrukční oceli RSt-32. Byl zkoumán nejen vliv deformace, která byla provedena pod teplotou Ac1, s cílem zjemnění zrna a sferodizace karbidů. Zároveň byl zjišťován i vliv teplotního cyklování okolo teploty Ac1 a to v různě širokých teplotních intervalech. Pozornost byla věnována i vlivu teplotní prodlevy mezi jednotlivými deformačními kroky a rovněž vlivu deformačního tepla vznikajícího při deformaci. Toto zpracování bylo označeno jako ASR (aceleartion sferoidization and refinement). Postupnou optimalizací procesu termomechanického zpracování byla z původní lamelární morfologie perlitu získána rekrystalizovaná struktura tvořená jemným feritickým zrnem o průměrné velikosti cca. 3 ?m a jemným sferodizovaným cementitem. Finální hodnoty tvrdosti se pohybovaly kolem hodnoty 150 HV10. To představuje oproti původní lamelární feriticko-perlitické struktuře snížení tvrdosti o 25%. Navíc dojde ke značným časovým a energetickým úsporám, neboť uvedené zpracování zkracuje termomechanickou expozici z několika hodin na řádově několik minut.
Abstrakt EN: Reducing the energy demand is one way of cutting the cost of finished steel products. Heat treatment is a costly stage of production in this context. This paper presents a method of reducing soft annealing times. The method, termed ASR (Accelerated Spheroidization and Refinement), was employed for improving the cold formability of ferrite-pearlite steel. In this study, plain low carbon RSt-32 steel was used as the experimental material. The influence of deformation below AC1 temperature on grain refinement and carbide spheroidization, as well the influence of temperature cycling around AC1 temperature within temperature intervals of various widths were explored. In addition, attention was paid to the effects of holding time between deformation steps and to the amount of deformation heat. Initial lamellar pearlite was converted into a recrystallized structure with fine ferrite grain of about 3 ?m size and fine spheroidized cementite. The final hardness was about 150 HV10. This is about 25% lower than the hardness of the initial ferrite-lamellar pearlite structure. Significant time and energy savings can be reached, as the treatment shortens the thermomechanical exposure from several hours to several minutes. Key words: pearlite morphology, soft annealing, incremental deformation
Klíčová slova

Zpět

Patička