Přejít k obsahu


Data Architecture for Sensor Network

Citace:
JEŽEK, J. Data Architecture for Sensor Network. Geoinformatics FCE CTU, 2012, roč. 7, č. březen, s. 31-39. ISSN: 1802-2669
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Data Architecture for Sensor Network
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jan Ježek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Rychlý vývoj hardwaru v posledních letech vede k vysoké dostupnosti jednoduchých snímacích zařízení za minimálními náklady. V důsledku toho existuje v dnešnáí době mnoho senzorových sítí. Tyto sítě kontinuálně produkovat velké množství dat včetně prostorové lokalizace měření. Optimální datová architektura je náročná záležitost kvůli velkému rozsahu a časoprostorové povaze dat. Cílem tohoto článku je popsat datové architektury, která byla použita v konkrétní řešení pro ukládání senzorických dat. Toto řešení je založeno na relačním datovém modelu - konkrétně na databázi PostgreSQL a PostGIS. Zmíníme zkušenosti z reálných projektů zaměřených na monitorování automobilů a projekt zaměřený na senzorové sítě. Budeme také demonstrovat možnosti API na straně klienta a potenciál dalších open-source knihoven, které mohou být použity pro kartografické vizualizace (např. GeoServer). Hlavním cílem článku je výhody a nevýhody použití relačního modelu i alternativního přístupu založeného na NoSQL konceptu.
Abstrakt EN: Fast development of hardware in recent years leads to the high availability of simple sensing devices at minimal cost. As a consequence, there is many of sensor networks nowadays. These networks can continuously produce a large amount of observed data including the location of measurement. Optimal data architecture for such propose is a challenging issue due to its large scale and spatio-temporal nature. The aim of this paper is to describe data architecture that was used in a particular solution for storage of sensor data. This solution is based on relation data model – concretely PostgreSQL and PostGIS. We will mention out experience from real world projects focused on car moni- toring and project targeted on agriculture sensor networks. We will also shortly demonstrate the possibilities of client side API and the potential of other open source libraries that can be used for cartographic visualization (e.g. GeoServer). The main objective is to describe the strength and weakness of usage of relation database system for such propose and to introduce also alternative approaches based on NoSQL concept.
Klíčová slova

Zpět

Patička