Přejít k obsahu


THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC

Citace:
HRUŠKA, Z., DVOŘÁKOVÁ, L. THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. E + M. Ekonomie a Management, 2013, roč. 16, č. 1, s. 18-32. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Zdeněk Hruška , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu v oblasti ekologického zdanění v podmínkách České republiky, který byl realizován v letech 2011 a 2012. Nejprve je provedena teoretická analýza geneze, současného stavu a vývoje ekologického zdanění na českém území a poté je přistoupeno ke zkoumání ekologické daňové reformy v České republice, přičemž teorie je oplněna o vlastní poznatky autorů. Ekologické zdanění patří v současnosti mezi důležité nástroje fiskální politiky státu jak k získání dalších příjmů do státního rozpočtu, tak ke zlepšení životního prostředí a k realizaci koncepce udržitelného rozvoje. Aby toto bylo naplněno, musí být dodrženy zásady ekologické daňové reformy, které jsou zkoumány v příspěvku. V další části příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu vlivu ekologického zdanění na sektor domácností v České republice a je kladen důraz na zjištění informovanosti českých domácností v oblasti ekologického zdanění, potažmo jsou zkoumány reakce českých domácností na zavedení environmentálních daní. V příspěvku jsou analyzována důležitá zjištění plynoucí z provedeného průzkumu u celkem sto dvou domácností. Příspěvek dále analyzuje a hodnotí ekologické zdanění ve vztahu k podnikům působícím na území České republiky, kdy za tímto účelem byl proveden průzkum u sto devadesáti tří podniků. Výsledkem bylo zjištění závažných skutečností, zejména co se týká informovanosti a reakcí českých podniků na ekologizaci české daňové soustavy. Obsah příspěvku zahrnuje i formulaci doporučení pro státní orgány v budoucích etapách probíhající ekologické daňové reformy v České republice, jejichž podrobný rozbor včetně dopadů ekologických daní na ekonomiku a její konkurenceschopnost budou předmětem výzkumu v následujícím období.
Abstrakt EN: The paper presents the research results in the field of environmental taxation in the conditions of the Czech Republic which was performed in 2011 and 2012. At first the theoretical analysis of environmental taxation genesis, current state and development in the Czech territory is carried out. Then the environmental tax reform in the Czech Republic is examined when the theory is supplemented by authors’ own knowledge. At present the environmental taxation belongs to important tools of the state fiscal policy to gain further state budget income, to improve the environment and also to implement the concept of sustainable development. The principles of the environmental tax reform, which are researched in the paper, must be followed to accomplish these. In the next part of the paper the research results on the environmental taxation influence on households in the Czech Republic are presented and the focus is to determine the awareness of Czech households about environmental taxes. The Czech households reactions to the environmental taxes introduction are also researched. Important results of the performed survey of a hundred and two households are analysed in the paper. The paper also analyses and evaluates environmental taxation in relation to businesses operating in the Czech Republic. A survey of a hundred and ninety-three firms was carried out for this purpose. The results showed serious facts mainly concerning the awareness and reactions of Czech businesses to the Czech tax system ecologization. The content of the paper includes a formulated recommendation to the state authorities in the future stages of the ongoing environmental tax reform in the Czech Republic. Their detailed analysis including the environmental taxes impact on economics and its competitiveness will be the scope of research in the following period.
Klíčová slova

Zpět

Patička