Přejít k obsahu


Perceptual Metrics for Static and Dynamic Triangle Meshes

Citace:
CORSINI, M., LARABI, M., LAVOUÉ, G., PETŘÍK, O., VÁŠA, L., WANG, K. Perceptual Metrics for Static and Dynamic Triangle Meshes. COMPUTER GRAPHICS FORUM, 2013, roč. 32, č. 1, s. 101-125. ISSN: 0167-7055
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Perceptual Metrics for Static and Dynamic Triangle Meshes
Rok vydání: 2013
Autoři: M. Corsini , M.C. Larabi , G. Lavoué , Ing. Oldřich Petřík , Ing. Libor Váša Ph.D. , K. Wang
Abstrakt CZ: Téměř všechny metody zpracování trojúhelníkových sítí způsobují více či méně viditelné změny vzhledu objektů reprezentovaných polygonálními sítěmi. V mnoha případech, jako například při watermarkingu, simplifikaci či ztrátové kompresi, je cílem dosáhnout poškození zanedbatelného, nebo pokud možno co nejmenšího při dodržení určitých podmínek. Pro měření poškození je nutné vzít v úvahu konečný účel zpracovávaných dat. V mnoha aplikacích je konečným konzumentem dat lidský uživatel, a proto by vnímané poškození mělo být kritériem pro design a konfiguraci algoritmů. V tomto přehledu diskutujeme existující metriky pro statické a dynamické (animované) trojúhelníkové sítě. Popisujeme koncepty používané v percepčně orientovaných metrikách používaných pro porovnávání 2D obrazů, a ukazujeme, jak jsou tyto koncepty použity v stávajících 3D metrikách určených pro trojúhelníkové sítě. Popisujeme také charakter subjektivních dat použitých pro vyhodnocení těchto metrik a uvádíme srovnání ukazující na výhody a nevýhody jednotlivých metod. Diskutujeme také použití metrik korelujících s percepcí v percepčně orientovaných algoritmech pro zpracování dat.
Abstrakt EN: Almost all mesh processing procedures cause some more or less visible changes in the appearance of objects represented by polygonal meshes. In many cases, such as mesh watermarking, simplification or lossy compression, the objective is to make the change in appearance negligible, or as small as possible, given some other constraints. Measuring the amount of distortion requires taking into account the final purpose of the data. In many applications, the final consumer of the data is a human observer, and therefore the perceptibility of the introduced appearance change by a human observer should be the criterion that is taken into account when designing and configuring the processing algorithms. In this review, we discuss the existing comparison metrics for static and dynamic (animated) triangle meshes. We describe the concepts used in perception-oriented metrics used for 2D image comparison, and we show how these concepts are employed in existing 3D mesh metrics. We describe the character of subjective data used for evaluation of mesh metrics and provide comparison results identifying the advantages and drawbacks of each method. Finally, we also discuss employing the perception-correlated metrics in perception-oriented mesh processing algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička